Travel Insurance Product Coverage - TA Inbound For Foreign (VISA 50000USD)

3076 Views  | 

Travel Insurance Product Coverage - TA Inbound For Foreign (VISA 50000USD)

Travel Insurance Protect Coverage - TA Inbound For Foreign (VISA 50000 USD) 
CoverageSum Insured
Lite PlanPlan 1Plan 2Plan 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,0001,000,0002,000,0003,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย Covid-2019 1,800,0003,500,0003,500,000 3,500,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา1,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา1,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล50,000 50,000 100,000 100,000
6. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทา5,0005,000 10,00020,000
7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)500,000500,000 1,500,0003,000,000
8. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง - - 30,000 50,000
9. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - - 30,000  50,000

10. การล่าช้าในการเดินทาง

 - -20,000 40,000
11. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - - 20,000 40,000
12. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว --- 30,000
13. ความรับผิดต่อบัตรเครติด ( ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) - - - 10,000
14.บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2Goฟรี - -
 Click ซื้อประกันตามลิงค์ได้เลยครับ
  ,เบี้ยประกันภัยแผน Life Plan สำหรับ 30 วัน  2,276.-
  เบี้ยประกันภัยแผน Life Plan สำหรับ 60 วัน  3,944.- 
  เบี้ยประกันภัยแผน Life Plan สำหรับ 90 วัน  5,461.- 

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศหน้า 1  หน้า 2

    รายละเอียดความคุ้มครอง

   ใบคำขอเอาาประกันภัย
 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy