ประกันภัยโควิด -19 iPass COVID - 19)(copy)(copy)

1508 Views  | 

ประกันภัยโควิด -19 iPass COVID - 19)(copy)(copy)

Travel Insurance Protect Coverage - TA Inbound For Foreign (VISA 100K USD) 
CoverageSum Insured
Plan 1Plan 2Plan 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,0002,000,0003,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย Covid-2019 3,500,0003,500,000 3,500,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 1,000,000 2,000,000 3,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 1,000,000 2,000,000 3,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000
6. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง - 30,000 50,000
7. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 30,000 50,000
8. การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง และสูงสุดตามทุนประกันภัย) - 20,000 40,000
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง และสูงสุดตามทุนประกันภัย) - 20,000  40,000

10. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว (จ่าย 3,000 บาทต่อชิ้น และสูงสุดตามทุนประกันภัย

     และค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาท)

 - - 30,000
11. ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง 5,000 10,000 20,000
12. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) 500,000 1,500,000 3,000,000
13. ความรับผิดต่อบัตรเครติด ( ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) - - 10,000

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศหน้า 1  หน้า 2

    รายละเอียดความคุ้มครอง

    รายละเอียดความคุ้มครอง Covid Only

   ใบคำขอเอาาประกันภัย
 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy