ประกันเดินทางต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

 
ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง  Worldwide Travel Insurance
ข้อตกลงความคุ้มครองSchengen
Standard Plan
Economy PlanDeluxe PlanBusiness PlanPremier Plan
1.การักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย2,000,000500,0002,000,0002,000,0005,000,000
2.การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
   การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบิตเหตุ
1,000,0001,000,0001,500,0003,000,0005,000,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ
   การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรือ อัฐิกลับประเทศ
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก1,000,0001,000,0002,000,0002,000,0003,000,000
6.การยกเลิกการเดินทาง10,000ไม่คุ้มครอง30,00030,00050,000
7.ความล่าช้าในการเดินทางไม่คุ้มครอง
1,000 /12 ชม.
สูงสุด 10,000
3,000 / 12 ชม.
สูงสุด 30,000
3,000 / 12 ชม.
สูงสุด 30,000
5,000 / 12 ชม.
สูงสุด 50,000
8.การพลาดเที่ยวบินไม่คุ้มครอง3,0005,0005,00010,000
9.การลดจำนวนวันเดินทางไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง30,00030,00030,000
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง15,00015,00025,000
11.ความสูญเสีย หรือความเสียต่อกระเป๋าเดินทาง
    หรือทรัพย์สินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง5,00050,00050,000100,000
12.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตัวไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง5,0005,00010,000
13.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเอกสารเดินทางไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง5,0005,00010,000
14.การเยี่ยมไข้ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
15.การส่งผู้เยาว์กลับประเทศตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
16.การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
     (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
คุ้มครอง
17.การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
      ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
      หรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

 
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง1,0001,0001,000
 
  เบี้ยประกันภัยต่อรวมภาษี และอากรแล้ว
  ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ( ทั้งแบบรายเที่ยว และรายปี )
   เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี (สำหรับแบบรายปี)
 
 
ตารางเบี้ยประกันเดินทาง รายเที่ยว และรายปี ( Worldwide Travel Insurance )
ระยะเวลาเดินทาง (วัน)Schengen Standard PlanEconomy PlanDeluxe PlanBusiness PlanPremeir Plan
1 - 42992364946801,261
5 - 63802536128071,514
7 - 84032887489441,800
9 - 104593409661,0832,144
11 - 145534031,2441,3132,704
15 - 218074771,6022,1783,424
22 - 3111766902,0752,4094,016
32 - 6018319793,0583,9755,943
61 - 9029881,4974,3775,8538,548
แบบรายปี3,7201,9815,2606,81710,201

 
Powered by MakeWebEasy.com