ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล ( Healthy Med Insurance)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

 
 


ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล ( Healthy Med Insurance)

สิทธิประโยชน์ - ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุ สูงถึง 30,000 บาท ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี
  - ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล จ่าย 100% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คุ้มครองสูงสุดถึงวันละ 8,000 บาท หรือ กรณีห้อง ICU คุ้มครองสูงสุดถึง 16,000 บาท ต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนวันสำหรับทุกแผน
ความคุ้มครอง - ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 10 ล้านบาทต่อปี
  - คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) จากอุบัติเหตุสูงถึง 10,000,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง - ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทำงาน ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก เป็นเวลา 1 ปี
จุดเด่นของแผนประกันภัย - สามารถใช้โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 260 แห่งทั่วประเทศ
  - เบี้ยประกันราคาพิเศษ เมื่อเทียบกับตลาด เริ่มต้นวันละไม่เกิน 42 บาท
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่าย 80%  ของค่าใช้จ่ายจริง  แต่ไม่มีข้อกำหนดปลีกย่อยเหมือนกรมธรรม์สุขภาพอื่น ๆ
  - ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงกรอกข้อมูล แถลงสุขภาพในใบสมัครเพื่อให้บริษัทพิจารณารับประกันภัย
     
 
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
รายละเอียดความคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
1,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
บริษัทฯจะจ่าย 100% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินวันละ
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล (สูงสุดต่อวันสำหรับห้องเดี่ยวมาตรฐาน) 8,000 8,000 8,000 8,000
1.2 ค่าห้องไอ ซี ยู (สูงสุดต่อวัน) 16,000 16,000 16,000 16,000

2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอื่นๆ 
บริษัทฯจะจ่าย 80% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความคุ้มครองต่อไปนี้ 1,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000
2.1 ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
2.2 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
2.3 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 20% ของรายการ   2.1 - 2.3 รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 200,000 300,000 500,000 1,000,000

ประกันอุบัติเหตุ
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ. 2) (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เต็มทุน) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก อันมีสาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เต็มทุน) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 30,000 30,000 50,000
 
เบี้ยประกัน (รวมภาษีและอากรแสตมป์)
 
 
อายุAge
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
21 - 25 15,181 17,272 19,294 23,535
26 - 30 17,228 19,645 21,977 26,880
31 - 35 19,293 22,039 24,679 30,254
36 - 40 21,461 24,551 27,519 33,797
41 - 45 23,933 7,416 30,757 37,837
46 - 50 27,517 31,572 35,451 43,697
51 - 55 32,531 37,383 42,018 51,892
56 - 60 39,571 45,545 51,233 63,399
61 - 65* (สำหรับปีต่ออายุ) 50,967 58,756 66,162 82,027
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com