แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Tip จัดเต็ม

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

แผนประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม (Absolute Health Solution)
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ 24 ชั่วโมงทั่วโลก
คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดถึง 365 วัน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตามจริง
เบี้ยประกันภัยเพียงวันละ 9 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 750,000 บาท ต่อปี
ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อรักษาพยาบาลโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
 

ายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี

250,000

350,000

400,000

500,000

600,000

650,000

750,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

8,000

- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

16,000

(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

 

 

 

 

 

 

 

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 
(รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

8,000

- ค่าบริการรถพยาบาล

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด

- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

2. Personal Accident

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง 
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2)
*ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

350,000

400,000

500,000

600,000

650,000

750,000

เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ช่วงอายุ (ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

20 - 30

3,050

4,440

5,050

5,450

5,850

6,160

6,560

31 - 40

3,840

5,610

6,370

6,840

7,300

7,670

8,140

41 - 50

4,820

6,540

8,000

8,540

9,090

9,540

10,090

51 - 60

6,400

9,360

10,640

11,310

11,990

12,580

13,260

61 - 65* (สำหรับต่ออายุเท่านั้น)

8,400

12,290

13,970

14,810

15,660

16,410

17,260


เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์ (อายุ 61-65 ปี เฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)
  • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 
ข้อมูลประกันภัยที่น่าสนใจเพิ่มเติม 
ประกันภัยที่อยู่อาศัย Tip Home Plus +
ประกันอุบัติเหตุ PA Tip Forty Plus +
ประกันภัยโรคร้ายแรง คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย แผน Home Safe
ทิพย์ สมาร์ท SME
ประกันภัยรถยนต์
    * ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
    * ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประกัน 1 ,ประเภท 3,ประเภท 2+,3+
ประกันการเดินทางในประเทศ
ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ประกันอุบัติเหตุไมโครอินชัวรันส์ PA 200
ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
    - ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
    - ประกันภัยความซื่อสัตย์
    - ประกันภัยความรับผืดตามสัญญา (ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้ง)
    - ประกันภัยเครื่องจักร
    - ประกันภัยโจรกรรม
 
 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com