การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier Liability Insurance)
 
     ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ รวมทั้งความสูญหาย หรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนส่งถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 
   ประเภทยานพาหนะขนส่ง
 • ยานพาหนะที่เป็นหัวรถลาก ไม่สามารถบรรทุกของได้เอง
 • ยานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เอง และสามารถลากจูงรถพ่วงได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ำ เรือยนต์ลำที่ขน และเรือลำเลียง กรมธรรม์จะรับผิด 4 ลำแรกที่พ่วงเท่านั้น
   แบบกรมธรรม์
 • แบบกำหนดเวลา ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามวันและเวลาที่กำำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
 • แบบขนส่งรายเที่ยว ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นตั้งแต่ระหว่างขนของขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบของ หรือเสร็จจากการขนถ่ายออกจากยานพาหนะ
   ข้อยกเว้น
 • เหตุสุดวิสัย หรือสภาพแห่งของนั้นเอง หรือความผิดของผู้ส่งของ หรือผู้รับตราส่ง
 • ความบกพร่อง หรือผิดพลาดในเอกสาร หรือคำสั่งเกี่ยวกับของที่รับขน ซึ่งผู้ส่งของได้มอบแก่ผู้เอาประกันภัย
 • การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนัก หรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่ขน
 • การบรรจุ การหีบห่อ หรือการใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอ
 • การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตาม ที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 • การขนส่งโดยบุคคล หรือยานพาหนะอื่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุในกรมธรรม์แต่ได้โอนขายไปแล้ว ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือไม่
 • การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่ง โดยที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
 • ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพ หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง หรือบรรทุกเกินขนาดน้ำหนักบรรทุก
 • ผู้ขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 • การที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ปรากฎร่องรอยการชิงทรัพย์ การโจรกรรม รวมทั้งการชิงทรัพย์และการโจรกรรม โดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 • การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล และยังอยู่ในวิสัยผู้ขับขี่
   สินค้าที่สามารถรับประกันภัยได้ทันที คือ สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป
   สินค้าที่ยกเว้นมีดังต่อไปนี้...
 • เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือของมีค่าอย่างอื่น
 • เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า
 • ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้น เกินกว่าสองหมื่นบาทหรือโบราณวัตถุ
 • สินค้าแตกหักง่าย เช่น กระเบื้อง กระจก แก้วผลิตภัณฑ์ เซรามิค เป็นต้น
 • ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
 • ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน อาวุธสงคราม
 • ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย หรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของรวม
 • สิ่งของที่ใช้แล้ว สิ่งของส่งซ่อม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
 • สินค้าอาหารทะเลสด อาหารแช่แข็ง ไอศครีม และหรือสินค้าประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพที่ต้องควบคุม อุณหภูมิ ผักผลไม้สด ดอกไม้
 • สิ่งมีชีวิต
   เอกสารประกอบการทำประกันภัยสินค้า
 • ใบขนส่งสินค้า
 • ใบกำกับสินค้า
 • ใบรายการบรรจุหีบห่อ
 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com