ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)
   คุ้มครอง ความเสียหายหรือสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก
 • อัคคีภัย ภัยระเบิด หรือฟ้าผ่า
 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลาก หรือหางลากของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
 • เรือจมหรือเรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถพลิกคว่ำหรือรถไฟตกราง
 • ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย
   คุ้มครองตั้งแต่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเริ่มเคลื่อนออกจากสถานที่ต้นทาง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์) และตลอดระยะเวลาระหว่างการขนส่งตามเส้นทาง
ด้วยวิธีการขนส่งตามปกติและสิ้นสุดลงทันที เมื่อยานพาหนะนั้นได้ถึงสถานที่ปลายทาง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์) หรือ เมื่อถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์) ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะถึงกำหนดก่อน
ภัยเพิ่มพิเศษที่สามารถเลือกซื้อ
 • การยกสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะที่ขนส่ง
 • รถหรือหางลากตกถนนหรือไหล่ทาง ตกสะพาน
 • การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
 • การเปียกน้ำฝนหรือการเปียกน้ำอันเนื่องมาจากการที่น้ำทะเล น้ำในแม่น้ำหรือทางน้ำอื่นรั่วไหลเข้าไปในรถ เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ความเสียหายทั่วไป (General Average)
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 • ภัยสงคราม
 • ยานพาหนะเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้ขนส่ง
 • สินค้าเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติ
 • การรั่วไหลหรือสึกหรอตามปกติ
 • สภาพหีบห่อไม่สมบูรณ์
 • ความล่าช้าในการขนส่ง
 • การจงใจกระทำละเมิดของบุคคลหรือนิติบุคคล ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
 • การแผ่กัมมันตภาพรังสี
 • ความเสียหายทั่วไป
 • ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
 การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 • ชดใช้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือ ชดใช้ตามส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียเพียงบางส่วน
 • ชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินในขณะเกิดวินาศภัย แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามรายการแต่ละรายการ และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
   สิ่งที่ท่านได้รับเมื่อเลือกใช้บริการกับเรา
 • การบริการสินไหมที่รวดเร็วด้วยเจ้าหน้าที่สินไหมที่เป็นมืออาชีพกว่า 30 ปี
 • ชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินในขณะเกิดวินาศภัย แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามรายการแต่ละรายการ และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
กลุ่มสินค้าที่รับประกันภัยได้ทันที
 • เครื่องจักรใหม่
 • ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 • เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปแยกชิ้นส่วนประกอบ
กลุ่มสินค้าที่ต้องพิจารณาเพิ่มเิติม
 • เหล็ก
 • เครื่องแก้ว กระจก
 • รถยนต์
 • เคมีอันตราย
 • สินค้าการเกษตร
 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com