ประกันภัยการก่อสร้าง ( Contractor Allrisks)

การประกันภัยการก่อสร้าง   - คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ,ไฟไหม้,ระเบิด,ความประมาท,การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆใน

ระหว่างการก่อสร้างที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นหรืออาจรวมถึงระยะเวลาบำรุงรักษา และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวการประกันภัยใน

หมวดนี้สามารถทำได้กับงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาทุกชนิดเช่นงานก่อสร้างอาคาร,สำนักงาน,โรงแรม,คอนโดมิเนียม,ศูนย์การค้า,บ้านพักอาศัย, ถนน,สะพาน,ทางรถไฟ,สนาม

บิน,เขื่อน,ฝาย,อุโมงค์,ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำเป็นต้น 

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร - คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่กำลังติดตั้งหรือกำลังทดสอบเดินเครื่องจากภัยธรรมชาติ,ไฟไหม้,ระเบิด,ประมาท,และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆที่ไม่ได้

ระบุในข้อยกเว้นและขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการติดตั้งเครื่องจักรการประกันภัยในหมวดนี้จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่องานติดตั้งเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ต่างๆเช่นงานติดตั้งลิฟท์เครื่องปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,ประปาและโทรศัพท์เป็นต้น

ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค   กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเครื่องอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างการใช้งานหรือพักงานหรือขณะถอด

เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม่หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ดังระบุไว้ในตารางหรือในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นหรือในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับ

เข้าไปใหม่ซึ่งในกรณีใดก็ตามกรมธรรม์นี้จะให้ความคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์และเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น

โดยแบ่งความคุ้มครองออกเป็น3 ส่วนดังนี้

  1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิล์กทรอนิกส์ (Material Damag
    2. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ (External Data Media)
    3. ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น
ประกันภัยหม้อน้ำ

การประกันภัยหม้อน้ำ - ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อหม้อน้ำหรือหม้อมีความดันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และขยายความคุ้มครองรวมถึงทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยเองและชีวิต หรือ

ของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการระเบิด หรือยุบตัวของหม้อน้ำมีความดันในระหว่างการทำงานของหม้อน้ำปกติ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ทำประกันภัย

ประกันภัยเครื่องจักร

การประกันภัยเครื่องจักร - คุ้มครอง การสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดย ฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักร ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ อัน

เนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ,  ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง, ด้านการฝีมือการขาดความ

ชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า ,การกลั่นแกล้ง, การขาดน้ำในหม้อน้ำ, การระเบิดในทางฟิสิกส์,  การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง, ไฟฟ้าลัดวงจร, พายุ หรือเหตุอื่นใด

ซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะใน กรมธรรม์ ประกันภัยเครื่องจักร 

 : 095 952 6514

สินค้าเกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้