ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงาน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงาน
   ความคุ้มครอง
      ประกันชีวิต
     ​  ประกันอุบัติเหตุ
     ​  ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)
  การพิจารณารับประกัน
    ​ เป็นพนักงานที่ทำงานเต็มเวลา อายุ 15 - 60 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์
    ​ จำนวนพนักงานตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป (จำนวนพนักงานเข้าร่วมต้องไม่น้อยกว่า 75 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)

 
  เอกสารประกอบการการทำประกัน
    
 ใบคำขอเอาประกันภัย (สำหรับนายจ้าง)
      ใบผู้รับประโยชน์ (สำหรับพนักงาน)
      รายละเอียดพนักงานที่ทำประกัน
     
 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

 
 ตารางผลประโยชน์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
  ประกันชีวิต : จ่ายเงินทดอทนกรณีเสียชีวิต
                     (ทั้งในกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุการถูกลอบทำร้าย)
50000 100000 200000 300000
 ประกันอุบัติเหตุ : จ่ายเงินทดแทนอีกจำนวนหนึ่ง ในกรณีอุบัติเหตุ 50000 100000 200000 300000
 ประกันสุขภาพ : ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ( IPD)
 ก. ค่าห้อง และค่าอาหาร / วัน (สูงสุด 31 วัน )
      ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู / วัน (สูงสุด 7 วัน )
500
1000
600
1200
800
1600
1000
2000
 ข.ค่าใช้จ่ายทั่วไป
     ค่ารถพยาบาล (รวมอยูในข้อ ข.)
8000
500
10000
600
12000
800
15000
1000
 ค.ค่าห้องผ่าตัด (จ่ายตามตาราง) 10000 12000 15000 20000
 ง.ค่าดูแลโดยแพทย์ / วัน (สูงสุด 31 วัน) 250 300 350 400
 จ.ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ (แยกผลประโยชน์จากข้อ ข. หรือข้อ ค.) 1000 1200 1500 2000
 ฉ.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 72 ชั่วโมง) 2000 2400 3000 4000
 ประกันสุขภาพ : ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ( OPD)
  การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ต่อครั้ง (วันละ 1 ครั้ง ปีละไม่เกิน 31 ครั้ง) 300 400 500 600
 
 
Powered by MakeWebEasy.com