Cyber Insurance ประกันภัยไซเบอร์

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

 

A : Data Liability
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3
Third -Party Loss Resulting From a Security or Data Breach

A1: ความรับผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Liability)  
A2: ความรับผิดต่อข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ( Corporate Data Liability)
A3: ความรับผิดต่อข้อมูลจากการจ้างงานภายนอก ( Outsourcing Liability)
A4: ความรับผิดต่อความปลอดภัยของข้อมูล ( Data Security Liability)
A5: ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ( Defence Costs)
 

B : Data Administrative Procedures
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของผู้เอาประกันภัยจากการสืบสวนของหน่วยงานรัฐ
Direct First - Party Costs of Responding to a Breach

B1: การสืบสวนการจัดการข้อมูล ( Data Administrative Investigation)  
B2: ค่าปรับการจัดการข้อมูล (Data Administrative Fines)
   
 

C : Repair of Reputation
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของผู้เอาประกันภัย ในการกอบกู้ชื่อเสียง
Direct First - Party Costs of Responding to a Breach

C1: การกอบกู้ชื่อเสียง (Repair of the Policyholder Reputation)  
C2: การกอบกู้ชื่อเสียงของบุคคล  (Repair of Individual Reputation)
C3: การแจ้งเตือนผู้ได้รับผลกระทบ และการเฝ้าระวัง  (Notification & Monitoring)
C4: ข้อมูลทางอีเล็กทรอนิคส์  (Electronic Data)
C5: บริการนิติวิทยาศาสตร์เชิงรุก  (Pro - Active Forensic Service)
 

 ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติม

Media Content (ความรับผิดต่อเนื้อหาของสื่อต่อบุคคลภายนอก)  
Cyber Extrotion (ความเสียหายจากการคุกคามทางไซเบอร์)
Network Interuption ( ความเสียหายจากการหยุดชะงักของระบบ)
 

ข้อมูลประกอบการขอออกข้อเสนอ CyberEdge

ชื่อบริษัท / ระบุประเภทธุรกิจ

ดาวน์โหลดใบคำขอออกข้อเสนอ (Thai)

จำนวนเงินเอาประกันภัย / ความรับผิดส่วนแรก
มาตราการรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดใบคำขอออกข้อเสนอ (Eng)

มีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือไม่
ประเภทข้อมูลที่เก็บรักษา กรมธรรมป์ระกันภัยไซเบอร ์(CyberEdge Policy) 
ฯลฯ  
 
 
Powered by MakeWebEasy.com