ประกันอุบัติเหต AXA สบายใจ

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

แผนประกันอุบัติเหตุ AXA สบายใจ My PA โทร : 095 952 6514
 
แผนประกันอุบัติเหตุ AXA สบายใจ My Kids โทร : 095 952 6514

รับประกันตั้งแต่อายุ 1-17 ปี
ทุนประกันภัยสูงสุด 500,000 บาท

 
สบายใจ มาย คิดส์
 
ตารางความคุ้มครอง
มาย คิดส์ A มาย คิดส์ B มาย คิดส์ C
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)            
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
    การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
200,000 500,000 200,000 500,000 100,000 250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง 20,000 50,000 5,000 5,000 25,000 62,500
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
    และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
- - 10,000 25,000 - -
4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ - - 200,000 500,000
การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)            
1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม - - 2,000 5,000 - -
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ - - 10,000 25,000 - -
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
 
 
แผนประกันอุบัติเหตุ สบายใจ มายไลฟ์ โทร 095 952 6514
รับประกันตั้งแต่อายุ 18-65 ปี
ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
 
สบายใจ มาย ไลฟ์ 
 
ตารางความคุ้มครอง
มาย ไลฟ์ A มาย ไลฟ์ B มาย ไลฟ์ C
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)            
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
   การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2)
200,000 500,000 200,000 500,000 100,000 250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง 20,000 50,000 5,000 5,000 25,000 62,500
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
- - 10,000 25,000 - -
4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ - - 200,000 500,000  -
การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)            
1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม - - 2,000 5,000 - -
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ - - 10,000 25,000 - -
  เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
กลุ่มอาชีพชั้น 1 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
กลุ่มอาชีพชั้น 2 1,100 2,400 1,100 2,400 1,100 2,400
กลุ่มอาชีพชั้น 3 1,400 3,000 1,400 3,000 1,400 3,000
 
 
 แผนประกันอุบัติเหตุ สบายใจ มายแฟมิลี่ โทร : 095 952 6514
รับประกันตั้งแต่อายุ 18-65 ปี (สำหรับบิดามารดา)
และอายุ 1-17 ปี (สำหรับบุตร)*
ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
 
สบายใจ มาย แฟมิลี่
 
ตารางความคุ้มครอง
มาย แฟมิลี่ A มาย แฟมิลี่ B มาย แฟมิลี่ C
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)            
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2)
200,000 500,000 200,000 500,000 100,000 250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง 20,000 50,000 5,000 5,000 25,000 62,500
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
- - 10,000 25,000 - -
4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ - - 200,000 500,000    
การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)            
1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม - - 2,000 5,000 - -
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ - - 10,000 25,000 - -
  เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
กลุ่มอาชีพชั้น 1 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
กลุ่มอาชีพชั้น 2 1,100 2,400 1,100 2,400 1,100 2,400
กลุ่มอาชีพชั้น 3 1,400 3,000 1,400 3,000 1,400 3,000

* คุ้มครองบุตรไม่จำกัดจำนวน (อายุ 1 - 17 ปี และสามารถขยายได้จนถึงอายุ 23 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) โดยทุนประกันภัยเป็น 50% ของบิดามารดา และเบี้ยประกันภัย ลด 15%
 
แผนแระกันอุบัติเหตุ สบายใจมายพลัส โทร : 095 952 6514
รับประกันตั้งแต่อายุ 66-70 ปี*
ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
 
สบายใจ มาย พลัส
 
ตารางความคุ้มครอง
มาย พลัส A มาย พลัส B มาย พลัส C
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)            
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
    การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
200,000 500,000 200,000 500,000 100,000 250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง 20,000 50,000 5,000 5,000 25,000 62,500
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
- - 10,000 25,000 - -
4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ - - 200,000 500,000    
การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)            
1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม - - 2,000 5,000 - -
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 250,000 100,000 250,000 50,000 125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ - - 10,000 25,000 - -
  เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
กลุ่มอาชีพชั้น 1 1,600 3,200 1,600 3,200 1,600 3,200
กลุ่มอาชีพชั้น 2 1,600 3,200 1,600 3,200 1,600 3,200
กลุ่มอาชีพชั้น 3 1,800 3,600 1,800 3,600 1,800 3,600

* ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 74 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 
 
แผนประกันอุบัติเหตุ สบายใจมายเอ็กคลูซีฟ โทร : 095 952 6514
รับประกันตั้งแต่อายุ 18-65 ปี
ทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท
 
สบายใจ มาย เอ็กคลูซีฟ 
 
ตารางความคุ้มครอง
มาย เอ็กคลูซีฟ A มาย เอ็กคลูซีฟ B มาย เอ็กคลูซีฟ C
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1
ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)          
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
2,000,000 5,000,000 2,000,000 5,000,000 2,500,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง 200,000 500,000 20,000 20,000 625,000
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
- - 100,000 250,000 -
4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ - - 2,000,000 5,000,000 -
การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)          
1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 1,000,000 2,500,000 1,000,000 2,500,000 1,250,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม - - 20,000 50,000 -
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 2,500,000 1,000,000 2,500,000 1,250,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ - - 100,000 250,000 -
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) 6,300 15,000 6,300 15,000 15,000

รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพชั้น 1 เท่านั้น
 
ราคาเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์เรียบร้อยแล้ว

 
 
กลุ่มอาชีพชั้น 1 ผู้บริหาร, พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานบัญชี, ข้าราชการพลเรือนประจำสำนักงาน, พนักงานธนาคาร, ทนายความ, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ครู, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, วิศวกรที่ปรึกษาประจำสำนักงาน, พนักงานขา, ของหน้าร้าน, ผู้จัดการสาขาธนาคาร, เลขานุการ, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานธนาคาร, ผู้จัดการหน่วยประกันชีวิต, พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า, พนักงานขายในกทม., แพทย์ทั่วไป, ช่างเขียนภาพ-แบบ, เจ้าของกิจการ ( ควบคุม หรือ บริหารอย่างเดียว ), เจ้าของร้านค้า, พนักงานทำความสะอาด, พระสอนศาสนา, โฆษกวิทยุ/โทรทัศน์, แคชเชียร์, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์, เภสัชกร, ประชาสัมพันธ์สำนักงาน, ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ, เจ้าของกิจการซักรีด, เจ้าของกิจการตัดเย็บ, นักวิชาการเกษตร, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้ออกแบบหรือแยกแบบพิมพ์, ศัลยแพทย์, ทันตแพทย์, ช่างเสริมสวย, ผู้จัดการบริษัทโฆษณา, นักเรียน/นักศึกษา, เกษียณ, พนักงานโรงแรม, แม่บ้าน, นักวิจัย, พนักงานเสิร์ฟ, ผู้จัดการ, อัครราชทูตที่ปรึกษา, เด็ก, แม่ชี
กลุ่มอาชีพชั้น 2
มัคคุเทศก์, เจ้าของอู่ซ่อมรถ, เจ้าของกิจการโรงเลื่อย, ช่างภาพในโรงถ่าย, ครูสอนขับรถยนต์, วิศวกรประจำโรงงาน, พนักงานประเมินค่าเสียหาย, ช่างไฟฟ้าประจำสำนักงาน, นักดนตรี, เจ้าของฟาร์ม, เจ้าของกิจการรับเหมา, ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย, เจ้าของกิจการเหมืองแร่, เจ้าของกิจการโรงสี, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน, กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง, กิจการรถทัวร์, ค้าขาย, สัตวแพทย์, เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน, ช่างทอง, ผู้ปรุงอาหารในภัตตาคารหรือโรงแรม, พนักงานซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน, เจ้าของสวนผลไม้, เจ้าของสวนดอกไม้
กลุ่มอาชีพชั้น 3
สถาปนิกคุมงาน, วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, ช่างเครื่องกล, ช่างประปา, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ช่างถ่ายภาพยนตร์นอกสถานที่

**หมายเหตุ: อาชีพนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com