ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

ประกันภัยรถยนยนต์ประเภท 3 (สำหรับรถใช้ส่วนบุคคลยกเว้นรถรับจ้างหรือให้เช่า)
  เอกสารประกอบการทำประกัน
 
1 สำเนาทะเบียนรถยนต์
2 สำเนาบัตรประชาชน
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับรถใช้ส่วนบุคคล (110)

P

V

R

Z

 1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.(บาท/ครั้ง
500,000 300,000 300,000 400,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
 2.รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
   2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
  2.2 รถยนต์สูญหายไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ (อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
    3.1 ก). เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้ขับขี่) 
50,000 50,000 50,000 ไม่คุ้มครอง
   3.1 ข). เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้โดยสาร)  50,000
(6คน)
50,000 
(6คน)
50,000 
(6คน)
ไม่คุ้มครอง
  3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) บาท/คน 50,000 
(7คน)
50,000 
(7คน)
50,000 
(7คน)
ไม่คุ้มครอง
  3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่
100,000 200,000 100,000 100,000

เบี้ยประกันภัย (รวมพ.ร.บ. ภาษี อากร)

3,650 2,950 2,500 2,900
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับรถใช้โดยสาร 12 ที่นั่ง ( 210)

V

R

Z

 1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.(บาท/ครั้ง
300,000 300,000 400,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)
10,000,000 10,000,000 10,000,000
 2.รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
   2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง)
1,000,000 1,000,000 1,000,000
  2.2 รถยนต์สูญหายไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ (อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
    3.1 ก). เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้ขับขี่) 
50,000 50,000 ไม่คุ้มครอง
   3.1 ข). เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้โดยสาร)  50,000 
(6คน)
50,000 
(6คน)
ไม่คุ้มครอง
  3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) บาท/คน 50,000 
(7คน)
50,000 
(7คน)
ไม่คุ้มครอง
  3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 100,000 100,000

เบี้ยประกันภัย (รวมพ.ร.บ. ภาษี อากร)

4,450 4,000 4,400
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับรถใช้บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (140)

V

R

Z

 1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.(บาท/ครั้ง
300,000 300,000 400,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง)
10,000,000 10,000,000 10,000,000
 2.รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
   2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง)
1,000,000 1,000,000 1,000,000
  2.2 รถยนต์สูญหายไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ (อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
    3.1 ก). เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้ขับขี่) 
50,000 50,000 ไม่คุ้มครอง
   3.1 ข). เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้โดยสาร)  50,000 
(6คน)
50,000 
(6คน)
ไม่คุ้มครอง
  3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) บาท/คน 50,000 
(7คน)
50,000 
(7คน)
ไม่คุ้มครอง
  3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 100,000 100,000

เบี้ยประกันภัย (รวมพ.ร.บ. ภาษี อากร)

4,200 3,800 3,900
 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com