ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

การประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย
ที่
หมวด 1 :  สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
HC Lite
HC Basic
HC Premier
1 ความเสียหายจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, แผ่นดินไหว, ภัยจากอากาศยาน, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ลมพายุ, และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)  เต็มจำนวนมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
เต็มจำนวนมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
เต็มจำนวนมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
2 ภัยจากการจราจลและนัดหยุดงาน 10% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
50% 50%
3 การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว 5% ของข้อ 1 5% ของข้อ 1 5% ของข้อ 1
4 ภัยจากการถูกโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ 10% ของข้อ 1
ไม่เกิน 200,000
10% ของข้อ 1 20% ของข้อ 1
5 ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เป็นผลมาจากภัยโจรกรรม  รวมอยู่ในข้อ 4 รวมอยู่ในข้อ 4 รวมอยู่ในข้อ 4
6 ค่าเปลี่ยนกุญแจและอุปกรณ์ล็อค ที่เป็นผลมาจากภัยโจรกรรม รวมอยู่ในข้อ 4 รวมอยู่ในข้อ 4 รวมอยู่ในข้อ 4
7 ความเสียหายต่อระบบรักษาความปลอดภัย ที่เป็นผลมาจากภัยโจรกรรม  ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 500,000
8 ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 10% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
10% ของข้อ 1 10% ของข้อ 1
9 การสูญเสียค่าเช่า หรือค่าเช่าที่พักชั่วคราว เดือนละไม่เกิน 15,000
  สูงสุด 6 เดือน
เดือนละไม่เกิน 15,000
  สูงสุด 6 เดือน
เดือนละไม่เกิน 30,000
  สูงสุด 6 เดือน
10 เงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ภายในอาคารอันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง 200,000 200,000 คนละ 200,000
แต่ไม่เกิน 2 คน
11 กระจกแตกโดยอุบัติเหตุ 10,000 10,000 2.5% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 10,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
12 ค่าวิชาชีพ 20,000 20,000 5% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 20,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
13 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 20,000 20,000 5% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 20,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
14 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 20,000 20,000 2.5% ของข้อ 1
ขั้นต่ำ 20,000 สูงสุด
ไม่เกิน 500,000
15 โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ  ชิ้นละไม่เกิน 5,000
สูงสุดไม่เกิน 20,000
ชิ้นละไม่เกิน 5,000
สูงสุดไม่เกิน 20,000
ชิ้นละไม่เกิน 5,000 สูงสุดไม่เกิน 20,000
16 ค่าใช้จ่ายเพื่อทำเอกสารโฉนดที่ดิน และเอกสารสำคัญทางราชการ  ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 50,000
17 ทรัพย์สินส่วนตัวของลูกจ้าง  ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 25,000
18 ทรัพย์สินส่วนตัวของแขกผู้มาเยือน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
19 ความเสียหายต่อเงินสด บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 100,000
20 การเสื่อมสภาพของอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็น ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 2.5% ของข้อ 1
ไม่เกิน 25,000
21 สัตว์เลี้ยง (สุนัข หรือแมว ยกเว้นสุนัขสายพันธุ์อันตราย) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ติดต่อบริษัท
22 ทรัพย์สินมีค่า ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ติดต่อบริษัท
 
ที่ หมวด 2 :  ความรับผิดตามกฎหมาย HC Lite HC Basic HC Premier
23 ความรับผิดในฐานะเจ้าของบ้าน
(ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
ไม่คุ้มครอง 200% ของข้อ 1
ไม่เกิน 2,500,000
200% ของข้อ 1
ไม่เกิน 10,000,000
24 ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล
(ภายในประเทศไทยและสถานที่เอาประกันภัย)
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง Included in No.23
25 ความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้าง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,500,000
26 ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เช่า ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 10% ของข้อ 24
27 ความรับผิดจากไฟไหม้และการระเบิด ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 20% ของข้อ 24

 

 
-
Powered by MakeWebEasy.com