ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา(Care Card)

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษาแบบใหม่ให้ความคุ้มครองทั่วโลกตลอด24ชั่วโมง ระยะเวลา 1ปีเต็ม

Share

Share

 

แผนประกันกลุ่มนักเรียน แบบมีบัตรสิทธิพิเศษ ( Care Card)
 
ผลประโยชน์

 แผนG5S1

 แผนG5S2

  แผนG5S3

  แผนG5S4

  แผนG5S5

 แผนG5S6 

  แผนG5S7

  แผนG5S8

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา

 30,000

 60,000

 100,000

 50,000

 40,000

 70,000

 80,000

 90,000

ทุพพลภาพถาวร

 30,000

 60,000

 100,000

 50,000

 40,000

 70,000

 80,000

 90,000

ฆาตกรรมและลอบทำร้าย

 30,000

 60,000

 100,000

 50,000

 40,000

 70,000

 80,000

 90,000

ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง

 3,000

 6,000

 10,000

 5,000

 4,000

 7,000

 8,000

 9,000

 
อัตราเบี้ยประกันภัย 
ระดับชั้นศึกษา

 แผน
G5S1

 แผน
G5S2

 แผน
G5S3

 แผน
G5S4

 แผน
G5S5

 แผน
G5S6

 แผน
G5S7

 แผน
G5S8

อนุบาล ประถม

 99

 190

 265

 175

 140

 210

 230

 245

มัธยมต้น มัยมปลาย

 125

 230

 300

 210

 170

 245

 265

 280

เทคนิค พาณิชย์ มหาวิทยาลัย

 155

 280

 400

 260

 210

 310

 340

 370

 


หมายเหตุ : บริษัทขยายความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากขับขี่ หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์บริษัทจะจ่ายให้ 100% ของจำนวนเงินที่เอาประกัน
ค่าทดแทน
จ่ายเต็มจำนวนทุกทุนประกัน 100 %
 - กรณีสูญเสียชีวิต
 - กรณีอุบัติเหตุสูญเสียแขนสองข้าง หรือขาสองข้าง หรือตาสองขา
 - กรณีอุบัติเหตุสูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง สองอย่างรวมกัน
จ่าย 60 % ของทุนประกัน
 - กรณีอุบัติเหตุสูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้าง หรือตาหนึ่งข้าง
   
ค่ารักษาพยาบาล
 กรณีืัที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่ผู้เอาประกัน
                       ได้จ่ายไปจริงแก่แผนปัจจุบัน หรือโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ทำการรักษา ค่ารักษาพยาบาลนี้รวมถึงค่ายา
                        ค่าห้องพัก ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กชเรย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับจากเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกินวงเงิน
                       รักษาพยาบาลที่เลือกเอาประกันไว้ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
   
ข้อยกเว้น
 การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การกระทำอาชญกรรม
                        ภัยสงคราม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจสุรา หรือยาเสพติด
   
การสมัคร
 ให้ข้อมูลรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาทั้งหมดกับตัวแทนที่ให้บริการ พร้อมทั้งส่งค่าเบี้ยประกันภัย
                         ตามแผนที่เลือก โดยรับความคุ้มครองทันที่ที่ชำระเบี้ยประกัน ภายหลังการชำระเบี้ยประมาณ 1 เดือน
                        รับบัตรสิทธิพิเศษ Student Care Card บัตรที่แสดงเป็นหลักฐานยืนยันการรับประกันภัย
   
วิธีปฏิบัติเมื่อเข้ารับการรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ
            1.เมื่อประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาตัว ณ สถานบริการพยาบาลแผนปัจจุบันที่อยู่ในเครือ
                ข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (แสดงบัตร Student Care Card คู่กับบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน)
            2.สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและเก็บใบเสร็จรับเงินไว้อย่าให้สูญหาย เพื่อนำมาเบิกกับทาง
                บริษัทฯ (กรณีเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของบริษัท)
 2.1 ค่ารักษาพยาบาล ให้แพทย์ลงความเห็นในใบเรียกร้องสินไหมของบริษัทฯ หรือใบรับรอง
 แพทย์จากสถานพยาบาลนั้นด้วย
   
หมายเหตุ : รายชื่อสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทฯ ตัวแทนที่ให้บริการจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลังหรือคลิกที่ ติดต่อเรา
   
วิธีปฏิบัติในการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 1. เขียนใบเรียกร้องสินไหมและลงชื่อในใบเรียกร้องสินไหมโดยผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ประกัน คือผู้เยาว์)
 2. ให้แพทย์ลงความเห็นในใบเรียกร้องสินไหมของบริษัทฯ
 3. ส่งใบเรียกร้องสินไหมพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ใบรับรองแพทย์ ให้กับสถานศึกษาเพื่อยื่น กับตัวแทนที่ให้บริการ
  
 
Powered by MakeWebEasy.com