ประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000

Attribute:

Share

 

รายละเอียดความคุ้มครองผลประโยชน์ (บาท)
Comfort
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
อายุ 15-40อายุ 41 - 50อายุ 51-60อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย    
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี500,000500,000350,000350,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000100,00050,00050,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล    
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ6,0006,0004,0004,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU12,00012,0008,0008,000
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)    
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป    
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
  ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน
  เวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
6,0006,0004,0004,000
- ค่าบริการรถพยาบาลจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด    
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด
   (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค    
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด
  (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)2,0001,000900500
3. Personal Accident    
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)10,00010,00010,00010,000
ช่วงอายุ (ปี)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
อายุ 15-40อายุ 41 - 50อายุ 51-60อายุ 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี15,00015,00015,00015,000

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

Support

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อายุ 15-40อายุ 41 - 50อายุ 51-60อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย    
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี600,000600,000400,000400,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง120,000120,00065,00065,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล    
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ7,0007,0004,5004,500
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU14,00014,0009,0009,000
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน)1,0001,0001,5001,500
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป    
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
  ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา
  24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
7,0007,0004,5004,000
- ค่าบริการรถพยาบาลจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด    
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด
  (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค    
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด
   (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)2,0001,000900500
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่อง
    มาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน)
    
- ห้องผู้ป่วยปกติ500500300300
- ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU1,0001,000600600
(จำนวนวันคุ้มครองของห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก
 รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
    
4. Personal Accident    
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)10,00010,00010,00010,000
ช่วงอายุ (ปี)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
อายุ 15-40อายุ 41 - 50อายุ 51-60อายุ 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี15,00015,00015,00015,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 70 ปีบริบูรณ์
2.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
4.ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 
ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้
 
1.การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด 
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3.การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก 
และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
* ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
 

สำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ มีบัตร Care Card ให้ 
สามารถยื่นบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในคู่สัญญา: คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000 

ดาวน์โหลดแผนประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000 - Comfort Plan 

ดาวน์โหลดแผนประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000 - Support Plan 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 095 - 952 6514
Line ID : Makeinsuranceeasy
Email : asinlifes@yahoo.com
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy