ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์ (Easy Doctor)

Attribute:

Share

ใบคำขอเอาประกันภัย Easy doctor

ประกันภัยความรับผิดต่

อวิชาชีพแพทย์ (Easy Doctor)

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดทางกฎหมายสำหรับการสำหรับความผิด: ที่เกิดจากการกระทำผิด หรือถูก
กล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ (ตาม Package) อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น
 
สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี
บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หรือหากผู้รับประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และได้รับการยินยอมจากบริษัท
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง: กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
• การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
• ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวชสำอาง(ผิวหนัง)
• AIDS / โรคตับอักเสบ
• การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือด
• การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
• ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก การฝังเข็ม การรักษาโดยเลสิกข์
• ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
• การกระทำผิดโดยเจตนา
• ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
• ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
• ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง และหรือความรับผิดตามสัญญาอื่นใด
 
เงื่อนไขการทำประกันภัย
ผู้ขอทำประกันภัยกรอกใบคำขอทำประกันภัยและลงนามในใบคำขอทำประกันภัย และส่งกลับมายังบริษัท เพื่อดำเนินการ
กดเพื่อ download แบบฟอร์มใบคำขอทำประกันภัย
 
เอกสารประกอบการเรียกร้อง
ผู้เอาประกันภัยกรอกใบClaim formและลงนามในใบคำขอทำประกันภัย พร้อมส่งเอกสารมายังบริษัท เพื่อพิจารณา
กดเพื่อ download เอกสาร Claims Form
 
บมจ.ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิกรณีผู้ขอรับสิทธิไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิประกันภัย หากท่านมีข้อสงสัยเงื่อนไขและสิทธิประกันภัย
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บมจ.ไทยศรีประกันภัย call center : 02-878-7111 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้