การประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก

- เป็นการประกันความรับผิดตามกฏหมายของเจ้าของอาคารและกิจการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินขิงบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือ

  ความประมาทของเจ้าของหรือลูกจ้างของกิจการนั้นๆ 

 

การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 

 การประกันเงินทดแทนแรงงาน ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในขณะนั้น หากได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคเนื่องจากการ

 ปฏิบัติงานตามทางการที่จ้าง ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนเพื่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าทดแทนแรงงาน


บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการต่อสู้คดีเพื่อการเรียกร้องค่าทดแทนนั้น

 

การประกันภัยสำหรับเงิน

 - ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินตราสกุลต่างๆ เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ขณะทำการขนส่งหรืออยู่ในสำนักงาน หรือขณะเก็บอยู่ในห้องนิรภัยหรือตู้นิรภัยอันเนื่องจาก

    การถูกปล้นทรัพย์ การถูกชิงทรัพย์ การถูกโจรกรรมโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่เจ้าของหรือลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย

 

การประกันภัยสำหรับกระจก 

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกระจก  คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์  โดยจะทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน  หรือ

หากระจกอื่นมาทดแทน  หรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน  หากกระจกดังที่

ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการนั้นแตกไป

 

การประกันภัยโจรกรรม

 - ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้แก่ เครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ภายในบ้านสต๊อกสินค้า ฯลฯ เนื่องมาจากการถูกลักทรัพย์โดย

    ปรากฏร่องรอยงัดแงะการถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินผู้เอาประกันภัยหุ้นส่วนกิจการหรือลูกจ้างของผู้เอา

    ประกัน   ภัยไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็น

 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy