Cyber Insurance ประกันภัยไซเบอร์

Attribute:

Share

Cyber Insurance ประกันภัยไซเบอร์

A : Data Liability

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3

Third -Party Loss Resulting From a Security or Data Breach

A1: ความรับผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Liability)
A2: ความรับผิดต่อข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ( Corporate Data Liability)
A3: ความรับผิดต่อข้อมูลจากการจ้างงานภายนอก ( Outsourcing Liability)
A4: ความรับผิดต่อความปลอดภัยของข้อมูล ( Data Security Liability)
A5: ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ( Defence Costs)

B : Data Administrative Procedures

คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของผู้เอาประกันภัยจากการสืบสวนของหน่วยงานรัฐ

Direct First - Party Costs of Responding to a Breach

B1: การสืบสวนการจัดการข้อมูล ( Data Administrative Investigation)
B2: ค่าปรับการจัดการข้อมูล (Data Administrative Fines)

C : Repair of Reputation

คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของผู้เอาประกันภัย ในการกอบกู้ชื่อเสียง

Direct First - Party Costs of Responding to a Breach

C1: การกอบกู้ชื่อเสียง (Repair of the Policyholder Reputation)
C2: การกอบกู้ชื่อเสียงของบุคคล  (Repair of Individual Reputation)
C3: การแจ้งเตือนผู้ได้รับผลกระทบ และการเฝ้าระวัง  (Notification & Monitoring)
C4: ข้อมูลทางอีเล็กทรอนิคส์  (Electronic Data)
C5: บริการนิติวิทยาศาสตร์เชิงรุก  (Pro - Active Forensic Service)

 ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติม

Media Content (ความรับผิดต่อเนื้อหาของสื่อต่อบุคคลภายนอก)
Cyber Extrotion (ความเสียหายจากการคุกคามทางไซเบอร์)
Network Interuption ( ความเสียหายจากการหยุดชะงักของระบบ)

ข้อมูลประกอบการขอออกข้อเสนอ CyberEdge

สอบถามข้อมูลโทร : 095 - 952 6514
ติดต่อตัวเรา
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy