ประกันภัยรถยนต์ Taxi

Attribute:

Share

 เบี้ยประกันภัย ประเภท 3

สาหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ (รหัส 730) 

และรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

วันที่มีผลเริ่ม 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563


ตารางผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / คน500,000 บาท/คน
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / ครั้ง10,000,000 บาท/ครั้ง
   - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง50000 บาท/คน
  - การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา200,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัย ประเภท 3


สาหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ (รหัส 730) 


และรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

 
ขนาดรถยนต์เบี้ยรวมภาษีอากรเบี้ย พรบ.เบี้ยรวม พรบ.
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2000 cc./มากกว่า 2000 cc. 14,400.00 2,041.5616,441.56

  เงือนไขการรับประกันภัย 

     1. รับประกันเฉพาะรถแท็กซี่ส่วนบุคคลเท่านั้น (พิจารณาจากรายการจดทะเบียนรถ)

     2.ไม่บังคับซื้ออความคุ้มครอง พรบ.

     3. อัตราเบี้ยนี้ไม่มีส่วนลดใดๆ นอกจากส่วนลดกลุ่ม 10%

     4. ชำระเบี้ยประกันทันทีพร้อมแจ้งความคุ้มครอง


 

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy