เอ็ทน่า ประกันโรคมะเร็ง ( เอ็กซ์ตร้าแวลู )

Attribute:

ประกันมะเร็งให้ความคุ้มครองมะเร็งโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรัก

Share

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
• โรคมะเร็ง 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
• โรคมะเร็งผิวหนัง 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล อบ.2 10,000 10,000 10,000   10,000
ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  
    
♦ PA 200  200,000
♦ PA 400  400,000
♦ PA 900 (สำหรับขั้นอาชีพ 1,2,เท่านั้น)  900,000
 
 หมายเหตุ  1.อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
   2.ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ต้องมีอายุน้อยกว่า 56 ปี และต่ออายได้ถึงอายุครบรอบ 65 ปี
   3.เบี้ยประกันภัยตั้งแต่อายุ 56 ปี สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น
   4.กรณีบุตรไม่ได้ซื้อพร้อมบิดาหรือมารดา สามารถทำประกันภัยได้เมื่อมีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์
   5.การคำนวนอายุ คิดตามอายุจริง ณ วันเริ่มกรมธรรม์
   6.หากท่านมีกรมธรรม์บูพามากกว่า 1 กรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันภัยโรคมะเร็งรวมทุกกรมธรรม์
    จะให้ความคุ้มครองในวงเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
   7. ความสูญเสียอันเกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยายนต์จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ความ
      คุ้มครองที่จะได้รับและรวมกันไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท
   8. กรณีที่ท่านมีประกันภัยอุบัติเหตุกับบูพามากกว่า 1 กรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกัน
     ทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy