ประกันชีวิต เอช แอนนิวตี้ เรดดี้

Attribute:

เบี้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท

Share


ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...

เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )

เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )

เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )

เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )


แผนประกันชีวิต เอช แอนนิวตี้ เรดดี้ ( ACE Annuity Ready)


ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบรอบกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี


ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย


แบบ AR55 สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี

แบบ AR60 สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี


.ผลประโยชน์บำนาญ


...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปีหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทฯจะจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 16 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์


ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี


สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี


หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทฯจะจ่ายบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 16 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์


ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมะรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี


 


ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ก่อนบำนาญ)


...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี


 

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างวันเริ่มสัญญาประกันภัยก่อนถึงครบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์


เท่ากับ 105 % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

  

...สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี


หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างวันเริ่มสัญญาประกันภัยก่อนถึงครบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์

​เท่ากับ 105 % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย


20 - 50 ปี (สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 55 ปี

 

20 - 55 ปี (สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี


จำนวนเงินเอาประกันภัย


ขั้นต่ำ 100000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์

 

สูงสุด 30000000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย


เบี้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy