ประกันอุบัติเหตุ PA SAVE SAVE

4465 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุ PA SAVE SAVE

แผนประกันภัยอับุติเหตุส่วนบุคล AIOI - PA SAVE SAVE  

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

PA SAVE SAVE 1 

PA SAVE SAVE 2

PA SAVE SAVE 3

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ

    ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

    - อุบัติเหตุทั่วไป

       300,000        500,000    800,000
   - การถูกฆาตกรรม หรืทำร้ายร่างกาย    300,000       500,000        800,000
   - การขับขี่ / โดยสารรถจักยานยนต์    150,000   250,000     400,000
   - วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป600,000600,0001,000,0001,000,0001,600,0001,600,000

2. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

    อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

20,00030,00030,00040,00040,00050,000

3. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

    ไม่เกิน 365 วัน (ต่อวัน)

300500500500800800
 4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติต่อครั้ง 20,000 30,000 20,000 40,000 20,000 50,000
 เบี้ยประกันภัย / คน / ปี            
อายุ 15 - 60 ปี 850 1,300 1,350 1,800 2,0502,500 
อายุ 61 - 65 ปี8001,0001,5502,0502,3502,900
 เงื่อนไขการรับประกันภัยแผนประกันภัยอับุติเหตุส่วนบุคล PA SAVE SAVE

   1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 70 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากความพิการใดๆ

   2. บุคคลทั่วไปขั้นอาชีพ 1 และ 2 

  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 66 - 70 ปี ทุกกลุ่มอาชีพ เสนอความคุ้มครองแบบไม่มีค่ารักาาพยาบาลเท่านั้น

  4. นักเรียน นักศึกษา  พ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่ประกอบอาชีพ ทุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

  5. อาชีพไม่รับประกันภัย (ดูตามไฟล์แนบ)

  6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ดูตามไฟล์แนบ)

เอกสารประกอบการสมัครทำประกัน

     1. ใบคำขอเอาประกัน

     2. สำเนาบัตรประชาชน

     3. แบบฟอร์ม PA-ลดหย่อนภาษี 

     รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy