ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

5047 Views  | 

PI_Dhip

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  
      อายุแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์

      จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก รังสีแพทย์ แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา

          แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่มีทำหัตการ

       สูตินารีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

ข้อตกลงความคุ้มครอง : บริษัทประกันภัยจะชดใช้

        ค่าสินไหมทดแทนฯ ไม่เกินจำนวนจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือการเสียชีวิตของผู้ป่วย ที่มีสาเหตุหรือถูกกล่าว

          หาว่าผู้เอาประกันภัยให้บริการทางวิชาชีพผิดพลาด ละเลย หรือขาดความระมัดระวัง (เรียกว่า "การรักษาที่ไม่ได้คุณภาพวิชาชีพ")
             - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นการเรียกร้องครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย 
             - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นภายหลัง "วันที่มีผลย้อนหลัง"(RetroActive Date)
        ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินคดี
       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย และขอบเขตอำนาจศาลไทย  
     สรุปความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
     ใบคำขอประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
   | สนใจซื้อประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy