คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต เอเชียประกันภัย ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร??

11564 Views  | 

คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต เอเชียประกันภัย ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร??

 

" เช็กมาตรการรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกัน กรณี กระทรวงการคลัง

มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ผู้เอาประกันต้องทำอย่างไร เช็กได้ที่นี่!! "

จากกรณีที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

(มหาชน) แล้วนั้น ผู้ที่เป็นลูกค้าของ เอเชียประกันภัย อาจจะกังวลว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดี

อันดับแรก เช็กสัญญาที่ทำกับบริษัทประกันก่อน หากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทฯ ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกัน

วินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ

อันดับต่อมา เตรียมเอกสารสัญญาเพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด

ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ได้แก่

1. กรมธรรม์ประกันภัย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบเคลม

4. ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้

5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)   (คลิกดูภาพประกอบ1)

กรณีเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้

ดังนี้ หลักฐานแสดงถึง มูลหนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)กรณีหากเจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง

จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะ

ผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯด้วย   (คลิกดูภาพประกอบ2)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เตรียมมาตรการรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันไว้ โดยตามคำสั่งให้เพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) นั้น คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา 60 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ชำระบัญชี ขณะเดียวกัน

 สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบไว้แล้ว ดังนี้

  1. บูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) และบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 13 บริษัท ดังนี้

    (1) ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทฯ แล้ว ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัย

          จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไม่สะดุด

   (2) ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทฯ ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย

         โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

  (3) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ดังนี้

        - ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือ

        - นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

  (4) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        (COVID-19) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท

        หรือนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท

        ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

         (คลิกดูภาพประกอบ3)

ผู้เอาประกันภัย และประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้ของ บริษัทเอเชียประกันภันยติดต่อสอบถามข้อมถลเพิ่มเติม

   - กองทุนประกันวินาสภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี)

   - สำนักงงาน คปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภุมิภาคทั่วประเทศ

   - สายด่วน คปภ 1186

   - เว็ปไซต์ สำนักงาน คปภ www.oic.ro.th

   - Chatbot "คปภ.รอบรู้"  (LINE@OICConnect)

   (คลิกดูภาพประกอบ4)

 การรับช่วงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
 แทนบริษัทที่เพิกถอนใบอนุญาต โดยกองทุนประกันวินาศภัย

สถานที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้
จากกองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี)
เจ้าหนี้ทุกรายสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ ณสถานที่ต่างๆทั่วประเทศดังต่อไปนี้

กระบวนการของสำนักงาน คปภ.ในการดูแล
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องต่างๆ
ภายหลังการเพิกถอนใบอนุญาตของ
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
บรรเทาความเดือดร้อนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
และผู้มีสิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย

แนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชน

ใน 3 กรณีครอบคลุมผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม

การดำเนินการของสำนักงาน คปภ.
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย
กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (เอเชีย)

กองทุนประกันวินาศภัย

ที่มาแหล่งข่าวสยามรัฐ
ที่มาแหล่งข่าวTNN16
รอบรู้ประกันภัย 360 องศา
ประกันภัย ง่าย ครบ จบที่เรา
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy