ประกันภัยโควิด เอเชีย Covid Isolation1 (COISO1 333 )

1277 Views  | 

ประกันภัยโควิด เอเชีย Covid Isolation1 (COISO1 333 )

ASIA COVID Isolation 1 (COISO1 333 )

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1. การเจ็บป่วยดวยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)200,000.-
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(คุ้มครองตั้งแต่วันแรก)
200,000.-
3. ขยายความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ100,000.-

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)

333.-

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ และเบี้ยประกันภัย : ต่อคน

จำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมแล้วไม่เกิน (หน่วยเงิน: บาท)

 
เงื่อนไขความคุ้มครอง COVID Isolation 1
  - ผู้เอาประกันต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุ 1 - 65 ปีบริบูรณ์
  - สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิดทุกแผนของ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้ 1 คน / 2 กรมธรรม์
  - ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย

   - ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ

    และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา) ไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไม่เป็นโรคร้ายแรง

    ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

   - ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันและเวลาในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

   - ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ
   1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต

   2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

   3. สมองถูกทำลายถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลัง 30 วันหลังจากวันที่สลบหรือหมดวามรู้สึก

Powered by MakeWebEasy.com