ประกันภัยโควิด เอเชีย Covid Isolation1 (COISO1 333 )

7695 Views  | 

ประกันภัยโควิด เอเชีย Covid Isolation1 (COISO1 333 )

ASIA COVID Isolation 1 (COISO1 333 )

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1. การเจ็บป่วยดวยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)200,000.-
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(คุ้มครองตั้งแต่วันแรก)
200,000.-
3. ขยายความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ100,000.-

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)

333.-

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ และเบี้ยประกันภัย : ต่อคน

จำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมแล้วไม่เกิน (หน่วยเงิน: บาท)

 
เงื่อนไขความคุ้มครอง COVID Isolation 1
  - ผู้เอาประกันต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุ 1 - 65 ปีบริบูรณ์
  - สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิดทุกแผนของ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้ 1 คน / 2 กรมธรรม์
  - ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย

   - ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ

    และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา) ไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไม่เป็นโรคร้ายแรง

    ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

   - ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันและเวลาในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

   - ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ
   1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต

   2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

   3. สมองถูกทำลายถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลัง 30 วันหลังจากวันที่สลบหรือหมดวามรู้สึก

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy