ประกันสุขภาพคุ้มครองผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19

755 Views  | 

ประกันสุขภาพคุ้มครองผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19

แผนประกันสุขภาพคุ้มครองผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
– คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ชำระเงิน

– ชดเชยรายวันที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19

– คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3

1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกัน

   โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    (คุ้มครองตั้งแต่วันแรก)

7,500(วันละ 500 บาท

สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

15,000(วันละ 1,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

 30,000(วันละ 2,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการได้รับวัคซีนป้องกัน

   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    (คุ้มครองตั้งแต่วันแรก)

500,0001,000,0001,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
99.-199.-299.-

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

   1.ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต

   2.ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

   3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

    - The patient depends solely on a life-saving device and

    - The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and

    - The patient’s brain was totally damage.

หมายเหตุ

    - ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

    - ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์

    - ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย VACCINE ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 1 กรมธรรม์

สนใจทำประกัน Covid1825
ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัย Covid 1825  
ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัย Covid 365
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 1825  
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 365   
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 500 
ซื้อประกันออนไลน์ แผนเอเชียโควิด 200 Mini 
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514

Powered by MakeWebEasy.com