ประกันภัยยุง

3636 Views  | 

ประกันยุง

แผนประกันภัยยุง

เงื่อนไขการรับประกันภัย 


1.คุณสมบัติของผู้สมัคร มัดังนี้

     1.1) มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีเอกสารระบุระยะเวลาการอนุญาติให้พำนักในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1ปี

           เช่น เอกสารใบอนุญาติทำงาน(Work Permit)หรือวีซ่าก็ได้รับอนุญาติให้พำนักในประเทศไทย

     1.2) ช่วงอายุที่รับประกันภัย 14 วัน-69 ปี ต่ออายุได้ถึง 89 ปี

     1.3) สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบเเถลงสุขภาพ

     1.4) ผู้เอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทพิจารณาการประกันภัย เเละเมื่อผ่าการพิจารณาเเล้วจะต้องชำระ

           เบี้ยประกันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง เเละก่อนการออกกรมธรรม์ประกันภัย

2.อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย

3.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

4.คุ้มครอง6 โรคร้ายที่เกิดจากยุง

    4.1โรคไข้เลือดออกเดงกิ(Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
   

     4.2 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา(Zika Virus Disease)

    4.3 โรคไข้สมองอักเสบ เจ อิ(Japanese Encephalitis)

    4.4 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคซิคุนกุนยา(Chikungunya)

    4.5 โรคไข้จับสั่น(Malaria)หรือโรคไข้ป่า

    4.6 โรคไข้เหลือง(Yellow Fever)

5.แผนประกันภัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอเเละรักษาโรคร้ายที่เกิดจากยุง ตามที่ระบุในข้อ 4 ภายในประเทศไทยเท่านั้น

6.การจ่ายผลประโยชน์ของเเต่ละความคุ้มครองจะชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลการเอาประกันภัย

7.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินใหมทดแทน

   ในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

ข้อยกเว้น


1.สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย(Pre-existing Condition)

   (โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย(รวมถึงภาวะเเซกซ้อน)ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่

   กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นปีเเรก เเละยังมิได้รักษาให้หายขาด หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงเเสวงหาการวินิจฉัย ดูเเล หรือรักษา

   หรือทำให้เเพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูเเล หรือรักษา

2.ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง(Waiting Period) 30วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มผลบังคับเป็นครั้งเเรก

3.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักาาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเเพทย์สั่งให้เเก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากเเพทย์

   ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

4.การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง

*โปรดศึกาาราบละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมะรรม์ประกันภัยนวกิจคุ้มครองสุขภาพเฉพาะโรค เเบบส่วนบุคคล

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดคุ้มครองเเละเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 952 6514
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy