ประกันภัยมิตรแท้คอนโดมีสุข - คอนโดเปี่ยมสุข

3309 Views  | 

ประกันภัยมิตรแท้คอนโดมีสุข - คอนโดเปี่ยมสุข

   ประกันภัยมิตรแท้คอนโดมีสุข  ประกันภัยมิตรแท้คอนโดเปี่ยมสุข
 คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในห้องพักคุ้มครองโครงสร้างและทรัพย์สินที่อยู่ภายในห้องพัก
    - คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในห้องพัก   - คุ้มครองโครงสร้างอาคาร
    - คุ้มครองทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย
    ความคุ้มครองเพิ่มเติม    ความคุ้มครองเพิ่มเติม

- ภัยธรรมชาติ / ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า / ค่าเช่าที่พักชั่วคราว

- ภัยธรรมชาติ / ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า / ค่าเช่าที่พักชั่วคราว

- ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน

- ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง / ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร- ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง / ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร
    ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภัยนอก
    ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภัยนอก

  คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล

   ภายนอก สำหรับการเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

   อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายในบริเวณสถานที่

  คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล

   ภายนอก สำหรับการเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

   อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายในบริเวณสถานที่

    ความคุ้มครองในหมวดอื่นๆ    ความคุ้มครองในหมวดอื่นๆ
  - การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)   - การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)
  -  - การประกันภัยกระจก (ที่ติดตั้งถาวร)   - การประกันภัยกระจก (ที่ติดตั้งถาวร)
    - ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.1)
      คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ระบุชื่อได้สูงสุด 4 คน
     ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัยมิตรแท้คอนโดมีสุข      ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัยมิตรแท้คอนโดเปี่ยมสุข
  เอกสารประกอบการทำประกันภัย

                - สำเนาบัตรประชาชน

                - สำเนาทะเบียนบ้าน

                - ใบคำขอเอาประกันภัยมิตรแท้คอนโดมีสุข

        เอกสารประกอบการทำประกันภัย

                - สำเนาบัตรประชาชน

                - สำเนาทะเบียนบ้าน

                - ใบคำขอเอาประกันภัยมิตรแท้คอนดดเปี่ยมสุข

                - สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่ต้องการให้คุ้มครอง PA

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy