ประกันภัยร้านทอง ทิพยประกันภัย

2709 Views  | 

ประกันภัยร้านทอง ทิพยประกันภัย

ประกันภัยร้านทอง Gold Shop
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจำนวนเงินความคุ้มครอง (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3

ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจาหน่ายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้


   (1) กำรชิงทรัพย์    - ( ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
   (2) กำรปล้นทรัพย์  - ( ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

 

1,000,000

 

2,000,000

 

3,000,000

(3) กำรวิ่งรำวทรัพย์
(ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
100,000200,000300,000

ความเสียหายต่อตัวอำคำร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรำ

เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตู้แสดงสินค้าทองคา เครื่องชั่ง

และโทรทัศน์วงจรปิด(ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

100,000200,000300,000

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

ต่อคน

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

100,000

300,000

 

300,000

600,000

 

400,000

900,000

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

ต่อคน

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

10,000

30,000

 

30,000

60,000

 

40,000

90,000

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)12,247.2224,494.4436,740.59
 เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัยร้านทอง

  1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดใบคำขอ 

  2. แนบภาพถ่ายสถานที่เอาประกันภัยโดยรอบ

  3. ภาพถ่ายตำรวจหรือรปภ.ในร้าน (ถ้ามี)

  4. แนบสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรองบริษัท

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy