แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

2528 Views  | 

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
  
ความคุ้มครองแผน 1-699.-แผน 2-1,199.-
1. เจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากการติดเชื้อไวรัสโรโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))500,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))100,000100,000
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม)429.-699.-
1.การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพ (อบ.1)100,000200,000
2. การถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา50,000100,000
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000
4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง--
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม)270.-500.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุตั้งแต่ 1-70 ปี บริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครอง COVID-19
4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อแผนประกันภัย COVID-19 + ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันภัยโรคมะเร็ง ได้ 1 แผน
ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ณ วันและเวลาที่ชำระเงิน และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy