ประกันภัยอาคเนย์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

25249 Views  | 

ประกันภัยอาคเนย์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  ปิดการขายแล้ว
แผนประกันภัยอาคเนย์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตรวจพบ - จบ - จ่าย สูงสุด 200,000 บาท
ข้อตกลงความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4

ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส Covid 2019

ในกรณีตรวจพบเป็นครั้งแรก

50,000100,000150,000200,000

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สาตา

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป

50,000100,000150,000200,000
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี260.-519.-778.-1,037.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (คำนวนอายุ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)

  2. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อก่อนการทำประกันภัย

  3. ผู้เอาประกันภัยซื้อแผนประกันภัยอาคเนย์สูงสุดไไม่เกิน 200,000 บาท (รวมทุกช่องทาง)

   4. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย

       นี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

   5. ผู้เอาประกันภัยมิได้มีสัญชาติไทย และต้องพำนักในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน

       และมีใบอนุญาตทำงาน Work Permit

         ข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid - 2019 ทั่วโลก

   ดาวน์โหลดรายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันภัยอาคเนย์โควิด Covid 2019
  ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยแผนประกันภัยอาคเนย์โควิด Covid 2019
สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy