ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2245 Views  | 

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก Liability Insurance

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย

และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือความบกพร่องของ

สถานประกอบการรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย 

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เหมาะกับใคร?

  - โรงงานอุตสาหรรม

  - โรงงานขนาดย่อม

  - โรงพยาบาล - สถานพยาบาล

  - Shopping Mall

  - โรงแรม คอนโด อาพาร์ทเมนท์

  - สถานบริการอื่น ๆ

  - ธุรกิจการอื่น ๆ

ความรับผิดที่เอาประกันภัยได้ จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้เอาประกันภัยจึงจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้ ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิด

ความเสียหาย แต่ในทางกฎหมายผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น บิดามารดาต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทำของบุตรที่ได้ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลอื่น เป็นต้น

การประกันภัยชนิดนี้มีข้อแตกต่างกับการประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์ กล่าวคือ การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์หรือสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์ แต่การประกันภัย

เกี่ยวกับความรับผิดมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดของผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอื่น


เป็นการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือความ

เสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น การประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นต้น

การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น

เป็นการประกันความรับผิดทางแพ่งต่อความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการให้บริการทางวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร ทนายความ นักบัญชี

ผู้ให้การรับรองมาตรฐาน นักประเมินราคา เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสูงจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการคำปรึกษา แม้ว่าวิชาชีพ

เหล่านี้ได้ให้บริการและปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างสุจริตแล้วก็ตาม เช่น การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น 3. การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น

การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการ เช่น การประกันภัยความรับผิด

   ของกรรมการและเจ้าหน้าที่, การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง, การประกันภัยความรับผิดเนื่องจากมลภาวะ และการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงจากความเสียหาย

   ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร ได้แก่ การประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร คุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกายและ/หรือความเสียหายต่อ

  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความสูญเสียหรือ

  ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน


  1. บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายโดยตรง แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะไม่มีความ

      สัมพันธ์ใดๆ กับผู้เสียหายก็ตาม

  2. ความรับผิดต่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกจะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่คาดคิด ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาแต่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อ

      ของผู้เอาประกันภัย
 

  3. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอก เฉพาะจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ บริษัท

      ประกันภัยก็ไม่มีภาระผูกพันต้องจ่าย
 

  4.บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ

     กิจการของผู้เอาประกันภัย รวมถึงไม่ใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัย
 

  5.บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ที่เรียกว่า “จำนวนเงินจำกัดความรับผิด”

ติดต่อเรา :095 952 6514
ไลน์ ไอดี :@asinlife
 ขอข้อเสนอประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
             

กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการ

ต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกพ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลดไฟล์

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy