ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

3152 Views  | 

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก Liability Insurance

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย

และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือความบกพร่องของ

สถานประกอบการรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย 

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เหมาะกับใคร?

  - โรงงานอุตสาหรรม

  - โรงงานขนาดย่อม

  - โรงพยาบาล - สถานพยาบาล

  - Shopping Mall

  - โรงแรม คอนโด อาพาร์ทเมนท์

  - สถานบริการอื่น ๆ

  - ธุรกิจการอื่น ๆ

ความรับผิดที่เอาประกันภัยได้ จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้เอาประกันภัยจึงจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้ ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิด

ความเสียหาย แต่ในทางกฎหมายผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น บิดามารดาต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทำของบุตรที่ได้ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บุคคลอื่น เป็นต้น

การประกันภัยชนิดนี้มีข้อแตกต่างกับการประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์ กล่าวคือ การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์หรือสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์ แต่การประกันภัย

เกี่ยวกับความรับผิดมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดของผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอื่น


เป็นการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือความ

เสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น การประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นต้น

การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น

เป็นการประกันความรับผิดทางแพ่งต่อความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการให้บริการทางวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร ทนายความ นักบัญชี

ผู้ให้การรับรองมาตรฐาน นักประเมินราคา เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสูงจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการคำปรึกษา แม้ว่าวิชาชีพ

เหล่านี้ได้ให้บริการและปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างสุจริตแล้วก็ตาม เช่น การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น 3. การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น

การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการ เช่น การประกันภัยความรับผิด

   ของกรรมการและเจ้าหน้าที่, การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง, การประกันภัยความรับผิดเนื่องจากมลภาวะ และการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงจากความเสียหาย

   ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร ได้แก่ การประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร คุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกายและ/หรือความเสียหายต่อ

  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความสูญเสียหรือ

  ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน


  1. บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายโดยตรง แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะไม่มีความ

      สัมพันธ์ใดๆ กับผู้เสียหายก็ตาม

  2. ความรับผิดต่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกจะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่คาดคิด ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาแต่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อ

      ของผู้เอาประกันภัย
 

  3. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอก เฉพาะจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ บริษัท

      ประกันภัยก็ไม่มีภาระผูกพันต้องจ่าย
 

  4.บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ

     กิจการของผู้เอาประกันภัย รวมถึงไม่ใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัย
 

  5.บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ที่เรียกว่า “จำนวนเงินจำกัดความรับผิด”

ติดต่อเรา :095 952 6514
ไลน์ ไอดี :@asinlife
 ขอข้อเสนอประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
             

กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการ

ต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกพ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลดไฟล์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy