ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 - 2 Plus

3550 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 - 2 Plus

ประกันภัยประเภท 5 สำหรับรหัส 110 , 320

*คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100 % สำหรับยาง, แบตเตอรี่ และสารเหลวในรถยนต์*

*ในกรณีจากการเกิดอุบัติเหตุ*

2 PLUS

เงื่อนไขความคุ้มครอง
รถยนต์ที่รับทำประกันภัย กลุ่ม 3, 4, 5 / กระบะ 110, 320
ความคุ้มครองหลัก          
1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก          
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. (บาท/ต่อครั้ง)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ต่อครั้ง)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
         
2.1 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท)
100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์          
1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์          
เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก (บาท)
100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นผ่ายผิด (บาท)
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย          
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล          
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
         
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน (บาท/คน)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ข) ผู้โดยสาร 4 คน (บาท/คน)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2. ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
3. ประกันคัวผู้ขับขี่ (บาท/ต่อครั้ง) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 6,515.00 6,982.00 7,447.00 7,912.00 8,378.00
เบี้ยประกันรวมภาษี 6,999.94 7,500.70 8,000.39 8,500.08 9,000.84
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) รับอายุรถไม่เกิน 20 ปี
2. คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100% สำหรับยาง, แบตเตอรี่ และสารเหลวในรถยนต์ในกรณีจากการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก
(รถชนรถ)
3. ไม่รับ รถรับจ้างหรือให้เช่า / รถรับจ้างสาธารณะ / รถสปอร์ต / รถคูเป้ / รถแข่ง / รถดัดแปลงสภาพรถ / รถโหลดเตี้ย /
รถติดไซเรนทุกชนิด / รถยุโรป
4. หากมีอุปกรณ์ตกแต่งใดๆนอกเหนือจากโรงงาน โปรดแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
5. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000 บาท
6. พิเศษค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy