ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-กรุงเทพประกันภัย

6725 Views  | 

BKI


ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

   การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

   ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษา หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการทางแพทย์โดยไม่ตั้งใจ
     - คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
     - คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้คดี
     - คุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท
     - ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำประกันภัยเพียงต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

ตารางความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2
1,000,000 บาท /ครั้ง
3,000,000 บาท /ปี
2,000,000 บาท /ครั้ง
6,000,000 บาท /ปี

ตารางเบี้ยประกัน
 
 
    เบี้ยประกัน
แผน 1
แผน 2
กลุ่มที่ 1
อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
10,440
14,800
กลุ่มที่ 2
จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก
แพทย์ทางรังสีวิทยา แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารแพทย์ แพทย์ออโธปิดิกส์
11,600
16,440
กลุ่มที่ 3
วิสัญญีแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
12,900
18,260
 

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบแขตวิชาชีพ
2. การรักษาผิดพลาดที่กระทำการก่อนทำประกันภัย
3. การป้องร้องนอกประเทศไทย หรือคำตัดสินที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
4. การบริการเสริมความงาม รักษาสิว ผิวพรรณ ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด เว้นแต่เป็นที่ซึ่งมีการจัดหาเลือด หรือ Blood Product เพื่อการใช้ปฏบัติการของผู้เอาประกันภัย
6. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาสลบและปฏิบัติตามที่ดำเนินไปภายใต้หารให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
8. การให้บริการขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมา
9. ความผิดพลาดโดยเจตนา ประสงค์ร้าย การกระทำผิดทางอาญา
10. ความผิดพลาดจากการทดลองทางการแพทย์

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy