ประกันภัย Happy Home

3019 Views  | 

ประกันภัย Happy Home

ประกันภัย Happy Home (AIOI Insurance)

ความคุ้มครอง

HAPPY HOME PLAN A

HAPPY HOME PLAN B

หมวดที่ 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับที่อยู่อาศัย  
 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากยานพาหนะ
 ภัยจากอากาศยาน ภัยระเบิด ภัยจากควัน ภัยจลาจลนัดหยุดงาน
 และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ
1,000,000 - 5,000,000 บาท5,000,001 - 30,000,000 บาท
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ  
 1. ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ (ต่อภัย)10% ของทุนประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท
 2. ภัยจากน้ำท่วม (ต่อเหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)ไม่เกิน 50,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า (เหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)ไม่เกิน 50,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ภัยจากกาโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
 (ต่อเหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ไม่เกิน 100,000 บาทไม่เกิน 500,000 บาท
การขยายความคุ้มครอง  
 1. การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวิชาชีพ
 (ต่อเหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
10% ของทุนประกันภัยไม่เกิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการขนย้ายซากทรัพย์สิน
 (ต่อเหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
10% ของทุนประกันภัยไม่เกิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงไม่เกิน 10,000 บาท
 5. ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 10,000 บาท
 6. โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุไม่เกิน 10,000 บาท
หมวดที่ 2 การประกันภัยสำหรับเงินสดไม่เกิน 30,000 บาทไม่เกิน 60,000 บาท
หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับกระจก  
 ความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
 และทุกความเสียหาย
ไม่เกิน 30,000 บาทไม่เกิน 50,000 บาท
หมวดที่ 4 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
  
 ความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกในแต่ละครั้ง
 ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ไม่เกิน 1,000,000 บาทไม่เกิน 3,000,000 บาท
 1. ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก
     อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
5,000 บาท/คน ไม่เกิน 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก้บุคคลภายนอก
หมวดที่ 5 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ครอบครัว โดยอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากอัคคีภัย การประกันภัยโจรกรรม
และการประกันภัยสำหรับเงิน ณ สถานที่เอาประกันภัย
  
 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คนละ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 2 คน
คนละ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 4 คน
 2. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 10,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย/สถานที่เอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีตล้วน) 

    และไม่ตั้งอยู่ในเขตอัตรายตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนคลองเตย เป็นต้น

 
2. การประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์

    อาคารพาณิชย์ เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับประกันภัย 1 กรมธรรม์ประกันภัยต่อ 1 สถานที่ตั้งทรัพย์สิน

 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณารับประกันภัย หากสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย/สถานที่เอาประกันภัย

    อยู่ในจังหวัดอยุธยา จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต และพัทยา

 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณารับประกันภัย หากสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย/

    สถานที่เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยไว้กับริษัทประกันภัยอื่นแล้ว

 
6. บริษัทขอกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน
 
7. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับ

    คำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy