Thaisri - ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3 +

3382 Views  | 

Thaisri - ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3 +

 
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+
 
ความคุ้มครองรถเก๋ง 110รถปิคอัพ 320
คุ้มครองชีวิตร่างกาย TPBIไม่เกิน  500,000บาท / คนไม่เกิน  500,000บาท / คน
 ไม่เกิน 10,000,000บาท / ครั้งไม่เกิน  10,000,000บาท / ครั้ง
คุ้มครองทรัพย์สินไม่เกิน  1,000,000บาท / ครั้งไม่เกิน  1,000,000บาท / ครั้ง
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล4 ที่นั่ง ๆ ละ  100,000 บาท3 ที่นั่ง ๆ ละ  50,000บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล4 ที่นั่ง ๆ ละ   50,000บาท3 ที่นั่ง ๆ ละ  50,000บาท
คุ้มครองประกันตัวคดีอาญา 100,000บาท / ครั้ง 100,000บาท / ครั้ง

เบี้ยประกันภัย 2+

รถเก๋ง 110

รถปิคอัพ 320

ทุนประกันภัย (รถชนรถ +ไฟไหม้ + รถหาย)100,000200,000300,000100,000200,000300,000
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (ไม่รวมพ.ร.บ.)7,500.708,500.089,500.537,800.008,800.759,800.18

เงื่อนไขการรับประกันภัย ประเภท 2+

  1. รถที่มีอายุรถ ไม่เกิน 20 ปี  ทุนประกันภัยต้องได้ 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย 3+รถเก๋ง 110รถปิคอัพ 320
ทุนประกันภัย (เฉพาะกรณี รถชนรถ )100,000200,000300,000100,000200,000300,000
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (ไม่รวมพ.ร.บ.)6,500.257,200.037,900.486,500.257,200.037,900.88
เงื่อนไขการรับประกันภัย ประเภท 3+ 

1. รถอายุรถ ไม่เกิน 20 ปี ทุนประกันภัยต้องได้ 100,000 บาท

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy