การประกันภัยกอล์ฟ และ ประกันภัย Hole In One

5440 Views  | 

การประกันภัยกอล์ฟ และ ประกันภัย Hole In One


รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงความคุ้มครอง

ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1 ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ของบุคคลภายนอก

1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 2 ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

คุ้มครองในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ และทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้   

2.1 การสูญเสียอวัยวะและสายตา 

2.2 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร   

2.3 ทุพพลภาพชั่วคราว     

2.4 การรักษาพยาบาล        

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

คุ้มมครองการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้

ในขณะสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือ

ในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”

4.1 การแข่งขันเป็นทางการ มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน

4.2 การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขัน มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรอง โดยผู้จัดการสนาม

ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.

สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึง
 
ขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

2.

ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น

3.

การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy