ประกันภัยเบ็ตเตล็ตอื่น ๆ TSI Misc Insurance

2960 Views  | 

ประกันภัยเบ็ตเตล็ตอื่น ๆ TSI Misc Insurance

   การประกันภัยโจรกรรม ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงาน

   เครื่องใช้ภายในบ้าน สต๊อกสินค้า ฯลฯ เนื่องมาจากการถูกลักทรัพย์ โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะ การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้น

   ทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนกิจการ หรือลูกจ้างของผู้เอา

   ประกันภัย ไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็น
 
   การประกันภัยสำหรับเงิน ให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินตราสกุลต่างๆ เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ขณะทำการขนส่งหรืออยู่ใน

   สำนักงาน หรือขณะเก็บอยู่ในห้องนิรภัย หรือตู้นิรภัยอันเนื่องจากการถูกปล้นทรัพย์ การถูกชิงทรัพย์ การถูกโจรกรรม โดยบุคคลภายนอก

   ซึ่งไม่ใช่เจ้าของ หรือลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 

   การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นการประกันความรับผิดตามกฏหมาย

   ของเจ้าของอาคารและกิจการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

   อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทของเจ้าของ หรือลูกจ้างของกิจการนั้นๆ

 
   คุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในขณะนั้น หากได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุ หรือเป็นโรคเนื่อง

   จากการปฏิบัติ งานตามทางการที่จ้าง ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนเพื่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นตามกฎ
 
  หมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าทดแทนแรงงานบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่

   เกิดขึ้นในการต่อสู้คดีเพื่อการเรียกร้องค่าทดแทนนั้น
 
   การประกันภัยสำหรับกระจก กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุยกเว้น

   ไว้ในกรมธรรม์ โดยจะทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน หรือหากระจกอื่นมาทดแทน หรือซ่อมแซมกระจก

   ที่แตกไป รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร เพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน หากกระจกดัง

   ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการนั้นแตกไป
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy