ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสมาชิกบริษัทเครือข่าย

7808 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสมาชิกบริษัทเครือข่าย

ผู้ถือกรมธรรม์

: บริษัทขายตรงที่จดทะเบียนนิติบุคคล

ผู้เอาประกันภัย

: สมาชิกบริษัทขายตรง

ระยะเวลาเอาประกันภัย

: ระยะเวลา 1 ปี

อายุผู้เอาประกันภัย

: สมาชิกบริษัทขายตรงอายุ ระหว่าง 15 ปี - 70 ปี

ความคุ้มครอง

: ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง การรับฟังเสียง 

 

: หรือทุพพลภาพถาวร อบ.2 

ข้อตกลงคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ, สายตาการพูดออกเสียง
   การรับฟังเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร (อบ.2)
  1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป100,000200,000300,000400,000
  1.2 จากการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทําร้ายร่างกาย100,000200,000300,000400,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน (รวมภาษีและอากร) / ปี สอบถามสอบถามสอบถามสอบถาม
เบี้ยประกันภัยต่อคน (รวมภาษีและอากร) / เดือนสอบถามสอบถามสอบถามสอบถาม
 
ข้อมูลประกอบการขอข้อเสนอ (ใบเสนอราคา)
1.ระบุชื่อบริษัทจดทะเบียน
2.เว็บไซต์บริษัทฯ
3.จำนวนสมาชิกที่ต้องการทำประกัน 
4.ระบุความคุ้มครองที่ต้องการคุ้มครองให้กับสมาชิก แต่ละระดับ (ตำแหน่ง)
5.หน้าตารางประกันภัยเดิม (ถ้ามี)
6.รายงานการเรียกร้องสินไหม (ถ้ามี)
ขั้นตอนการสมัครทำประกันสำหรับสมาชิกของบริษัทฯ
1.เซ็นตอบรับข้อเสนอ
2.หนังสือรับรองบริษัทฯ
3.ภ.พ.20
4.สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้ลงนาม
5.ไฟล์บัญชีรายชื่อสมาชิกระบุ ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด ระบุเลขบัตรประชาชน
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy