ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ

7892 Views  | 

PI

ความคุ้มครอง 
   คุ้มครองความเสียหายทางการเงินจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย และถูกเรียกร้องให้รับผิดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการให้บริการทางวิชาชีพ
ความผิดพลาดในการให้บริการทางวิชาชีพ
   การกระทำหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวิชาชีพที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อ ผิดพลาด ละเลย ในการให้บริการ
อย่างผู้เชี่ยชาญในวิชาชีพ พีงปฏิบัติ
ผู้เอาประกันภัย
    บริษัท   กรรมการผู้บริหาร   พนักงาน
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
การถูกกล่าวหาว่ากระทำการหมิ่นประมาท
การกระทำทุจริตของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษา กรณีถูกเรียกสอบสวน โดยหน่วยงานกำกับดูแล
ความคุ้มครอง คู่สมรส ทายาท กองมรดก ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้เอาประกันภัย
การละเมิดทรัพย์ทางปัญญา
การสูญเสีย หรือเสียหายของเอกสารลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารกับสาธารณะ
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในกรณีฉุกเฉิน
วิชาชีพที่สามารถรับประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพได้
ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ
นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้สำรวจความเสียหาย
บริษัทจัดหางาน หรือที่ปรึกษาจัดหางาน
วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
นายหน้าประกันภัย
เจ้าหน้าที่สำรวจรางวัด และที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน
ทนายความ หรือที่ปรึกษากฏหมาย
สื่อสารมวลชน หนังสืิพิมพื วิทยุ โทรทัศน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร :  095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy