ประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ

4973 Views  | 

ประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ

 
  
 
 

ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

Comprehensive

General

Base

 • ค่ารักษาพยาบาล
5,500,0002,500,0002,000,000
 • ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
350,000300,000200,000
 • การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด
350,000300,000200,000
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
3,000,0002,000,0001,500,000
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
5,500,0004,000,0003,000,000
 • การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ
100,00060,00040,000
 •  จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
10,0008,0005,000
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1,000,0001,000,0001,000,000
 • การล่าช้าของเที่ยวบิน
10,00010,000ไม่คุ้มครอง
 •  
  • จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง
2,0002,000
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน
10,00010,000ไม่คุ้มครอง
 • จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง
2,0002,000
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา
100,000100,000100,000 
 

 หมายเหตุ / Remark:

ข้อ 1:ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 90 วัน
กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราวและต้องเดินทาง กลับไปศึกษาต่อในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
ความคุ้มครองนี้ใช้เฉพาะแผนประกันภัยตั้งแต่1 ปีขึ้นไป เท่านั้น
ข้อ 3:รวมถึงค่าโดยสารยานพาหนะ , ค่าที่พัก , ค่าอาหารที่จำเป็น ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อวัน
หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์
ข้อ 5, 6: จำนวนเงินเอาประกันภัยของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
 และการส่งศพกลับประเทศไทย รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้
ข้อ 7: ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก
ข้อ 1-6, 8, 11:จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ข้อ 7, 9, 10:จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์
 

ตารางเบี้ยประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ

ระยะเวลาเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)

Comprehensive

General

Base

ไม่เกิน 3 เดือน12,2006,0004,700
ไม่เกิน 4 เดือน14,8007,3005,700
ไม่เกิน 5 เดือน18,0008,9006,900
ไม่เกิน 6 เดือน19,9509,9507,450
ไม่เกิน 7 เดือน23,35011,5508,750
ไม่เกิน 8 เดือน26,75013,0509,950
ไม่เกิน 9 เดือน30,15014,65011,250
ไม่เกิน 10 เดือน33,45016,25012,550
ไม่เกิน 11 เดือน36,85018,15013,750
ไม่เกิน 12 เดือน39,90019,90014,900
ไม่เกิน 13 เดือน43,30021,60016,100
ไม่เกิน 14 เดือน46,70023,30017,400
ไม่เกิน 15 เดือน50,10025,00018,600
ไม่เกิน 16 เดือน53,50026,70019,900
ไม่เกิน 17 เดือน56,70028,30021,100
ไม่เกิน 18 เดือน59,85029,85022,350
ไม่เกิน 19 เดือน63,30031,60023,600
ไม่เกิน 20 เดือน66,70033,30024,900
ไม่เกิน 21 เดือน70,10035,00026,100
ไม่เกิน 22 เดือน73,50036,70027,400
ไม่เกิน 23 เดือน76,70038,30028,600
ไม่เกิน 24 เดือน79,80039,80029,800
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 
 
หมายเหตุ :ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัย


 
 
1.รับประกันอายุ 13-50 ปีบริบูรณ์
2.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
4.ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
5.สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
6.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
7.ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย
 หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อ
 มูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
8. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy