ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus

13346 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus

                      

 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA  Save Save 
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA Save Save
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3บุตร
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,0002,000,0003,000,000150,000
 - อุบัติเหตุทั่วไป
 - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย
อบ.1เบี้ยประกันภัย ต่อปีแผน 1แผน 2แผน 3 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก1,3002,5993,898 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส2,4704,9407,404 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน1,7883,0854,386 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน2,9585,4267,892 
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
 1.ช่วงอายุรับประกันภัย 18 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
 2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA My Save
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7บุตร
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000200,000300,000500,000
 
1,000,000
 
2,000,0003,000,00050,000
 - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย100,000200,000300,000500,0001,000,0002,000,0003,000,00050,000
 - การขับขี่ หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000250,000500,0001,000,0001,500,00025,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง10,00020,00030,00050,000100,000100,000100,0005,000
อบ.1เบี้ยประกันภัย ต่อ ปีแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก8801,2101,6602,4704,5406,6809,070 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส1,6702,3003,1504,6908,61012,69017,220 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน1,7501,8202,2102,9604,9907,0209,370 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน2,5402,9103,7005,1806,46013,02017,520 
อบ.2เบี้ยประกันภัย ต่อ ปีแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก9401,4702,0403,0805,7308,90012,400 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส1,7802,7903,8805,84010,88016,90023,560 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน1,8802,2002,7203,6906,3009,34012,810 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน2,7203,5204,5606,46011,45017,34023,970 
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
 1.ช่วงอายุรับประกันภัย 15 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
 2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus  
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA My Plus
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7บุตร
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000200,000300,000500,000
 
1,000,000
 
2,000,0003,000,00050,000
 - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย100,000200,000300,000500,0001,000,0002,000,0003,000,00050,000
 - การขับขี่ หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000250,000500,0001,000,0001,500,00025,000
 - ภัยก่อการร้าย50,000100,000150,000250,000500,0001,000,0001,500,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง10,00020,00030,00050,000100,000100,000100,0005,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายจัดการงานศพ5,00010,00010,00015,00015,00015,00015,0002,000
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวโรงพยาบาลจากการบาด
เจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 30 วัน ต่อครั้ง และไม่เกิน90 วันต่อปี
5005005005001,0001,5001,500300
อบ.1เบี้ยประกันภัย ต่อปีแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก1,4201,9202,1902,9305,3608,00010,450 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส2,7003,6404,1505,57010,17015,19019,860 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน2,8402,8802,9203,5205,8908,40010,800 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน4,1104,6004,8806,15010,71015,59020,210 
อบ.2เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปีแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก1,5402,1502,1503,4406,3509,80012,800 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส2,9204,0704,7706,53012,07018,61024,310 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน3,0803,2203,3504,1206,99010,29013,220 
 ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน4,4605,1505,6107,21012,70019,10024,740 
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
 1.ช่วงอายุรับประกันภัย 15 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
 2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Family  
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7แผน 8บุตร
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,00050,000
- อุบัติเหตุทั่วไป100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,00050,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,00050,000
- การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,00050,000
- การนัดหยุดงาน การจลาจล100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,00050,000
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ *(จ่ายเพิ่มอีก 1 เท่าของอุบัติเหตุทั่วไป)100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,00050,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0005,000
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วันต่อครั้งและ 90 วันต่อปี)3006009001,2001,5001,8002,1002,400200
ค่าปลงศพ หรือ ค่าใช้จ่ายจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย2,5005,0007,50010,00012,50015,00017,50020,0001,500
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1 / อบ.2)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7แผน 8
ผู้เอาประกันภัยหลัก1,4802,5103,5103,9504,3504,7405,1305,490
ผู้เอาประกันภัยหลักและคู่สมรส2,8104,7706,6607,5108,2609,0109,74010,420
ผู้เอาประกันภัยหลักและบุตรไม่เกิน 3 คน2,9603,7704,6804,9405,2205,5305,8606,170
ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และ บุตรไม่เกิน 3 เกิน4,2906,0207,8308,4909,1309,80010,47011,110
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 15 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ IDP - Senior PA  
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000200,000500,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
100,000200,000500,000
- การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
---
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 90 วันต่อปี) ชดเชยวันละ1,0001,5002,000
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และ การบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ10,00025,00050,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ. 1)แผน 1แผน 2แผน 3
ผู้เอาประกันภัยหลัก2,0183,6146,330
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 50 - 75 ปี /และต่ออายุรับประกันภัยได้ถึง 80 ปี
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ IDP - HIP  
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย
(สูงสุด 30 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 90 วันต่อปี) ชดเชยวันละ
5001,0002,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง5,00010,00020,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง5,00010,00020,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
---
- การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
---
ผลประโยชน์พิเศษจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป5,00010,00020,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1)แผน 1แผน 2แผน 3
20 - 351,3802,4804,700
36 - 451,5102,7505,240
46 - 501,8403,4206,570
51 - 552,7705,28010,290
56 - 603,1406,00011,720
61 - 64 (เฉพาะต่ออายุเท่านั้น)3,3006,34012,390
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี /และต่ออายุได้ถึง 64 ปี
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ IDP - Dependent PA  
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง50,000100,000150,000200,000250,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
50,000100,000150,000200,000250,000
- การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000100,000150,000200,000250,000
ผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม สำหรับค่าชดเชยรายได้ครอบครัวรวม 12 เดือน (เดือนละ)
(ไม่รวมการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์)
10,00020,00030,00040,00050,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1)แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
ผู้เอาประกันภัยหลัก3807501,1201,4901,860
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 20 - 64 ปี
 

ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย

- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy