ประกันภัยเครื่องบิน

6931 Views  | 

ประกันภัยเครื่องบิน


การประกันภัยอากาศยานในบ้านเรายังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก สาเหตุหนึ่งมาจากอากาศยานที่ใช้งานในธุรกิจต่างๆ เช่ามาจากต่างประเทศ และมีประกันภัยติดมาด้วยกับสัญญาเช่าในรูปแบบต่างๆ ผู้

ประกอบการไม่ต้องมีภาระในการหาบริษัทประกันภัยเอง และไม่มีความยุ่งยากในการเจรจาหาเงื่อนไขการประกันภัยที่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ให้เช่าต่างชาติดำเนินการให้ทั้งสิ้น เรียกได้ว่าซื้อเหมาแบบ

เพ็กเก็จ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยที่รับงานประกันภัยเครื่องบินมานานกว่า 30 ปีแล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจการบินในอดีตไม่ค่อยเบ่งบานเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นการ

ประกันภัยด้านการบินจึงยังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไร ไม่เหมือนการประกันอัคคีภัย รถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัว บริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจการบิน ไม่ว่าเล็ก กลาง หรือ

ใหญ่ จะเป็นการบริการในหรือนอกประเทศ โปรดติดต่อบริษัทฯ พร้อมแจ้งความต้องการของธุรกิจของท่าน และข้อมูลจำเพาะของธุรกิจ ข้อมูลนั้นจะแปรเป็นข้อเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่

กิจการของท่านได้ครอบคลุมมากที่สุด

การประกันภัยสำหรับการบิน มีรูปแบบหลักๆ ดังนี้
 
1.การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลำตัวอากาศยาน และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
Hull and Liability Insurance
 

  - คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อลำตัวอากาศยานที่ทำให้อากาศยานเสียหายทางกายภาพ หรือสูญเสียโดยสิ้นเชิง กรณีอากาศยานส่วนตัว เจ้าของอาจไม่ทำประกันภัยในส่วนลำตัวอากาศยาน

    เช่น ผู้มีฐานะดีทั้งหลายที่ขับขี่พาหนะราคาแพง การดูแลทรัพย์สินของตนถือว่าอยู่ในระดับเยี่ยมจึงขอรับความเสี่ยงไว้เอง กฎหมายไม่ได้มีการบังคับว่าต้องทำประกันภัย ส่วนอากาศยานที่

    เช่ามานั้น ในสัญญาเช่าต้องมีการกำหนดให้มีการประกันภัยลำตัวอากาศยานไว้อย่างแน่นอน

   - คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอากาศยาน จากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยานและก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อร่างกาย และ/หรือ

     ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น และ บุคคลที่สามในที่นี้จะไม่รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ

  - คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้โดยสาร ในขณะที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัยรวมทั้งสัมภาระต่างๆ ผู้โดยสารในที่นี้มีความหมายในเชิงพาณิชย์

    ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในฐานะกรรมการ ลูกจ้าง ลูกเรือ (บุคคลเหล่านี้หากมีตั๋วผู้โดยสารจะถือว่าเป็นผู้โดยสาร)

2.การประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน
Hull War Insurance
 

ปัจจุบัน ภัยก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่ใด ดังนั้นอากาศยานโดยเฉพาะที่มีการเช่ากับสถาบันการเงิน มักมีเงื่อนไขให้จัดทำประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน

เพื่อลดความเสี่ยงภัยให้กับผู้ให้กู้กรมธรรม์ดังกล่าว คุ้มครองความสูญเสีย / เสียหายของลำตัวอากาศยานจากภัยสงครามและการก่อการร้าย และการข่มขู่ การจี้ปล้นอากาศยาน
 

3.การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามจากภัยสงคราม (ส่วนที่เกินจากกรมธรรม์หลัก)
Aviation War, Hi-Jacking and Other Perils Excess Liability Insurance
 

การประกันภัยประเภทที่ 1 ความรับผิดชอบจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการปกติและไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แต่จะมีวงเงินจำกัดความรับผิดเรื่องภัยการก่อการร้ายอยู่ส่วน

หนึ่ง แต่การประกันภัยประเภทที่ 2 จะรับผิดชอบเฉพาะลำตัวอากาศยานจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ดังนั้นความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทที่ 3 นี้ จะเป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม

ส่วนที่เกินจากวงเงินจำกัดความรับผิดชอบการก่อการร้ายในกรมธรรม์ประเภทที่ 1 แต่จะเป็นวงเงินจำกัดความรับผิดจำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ หรือผู้ให้เช่า หรือ

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่ออุดช่องโหว่ของความรับผิดทั้งหมดจากภัยก่อการร้าย
 

4.การประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ
Personal Accident Insurance for air crews
 

การประกันภัยในประเภทที่ 1 -3 จะไม่คุ้มครองนักบินและลูกเรือของผู้ประกอบการ ขอบเขตความคุ้มครองขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของสายการบิน หรือเจ้าของอากาศยาน หรือเจ้าของ

ธุรกิจ อาจจะเป็นช่วงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ความคุ้มครองหลักจะเป็นการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล
 

5.การประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน
Loss of Licence Insurance
 

ธุรกิจการบินในปัจจุบันมีการจัดทำประกันภัยประเภทนี้เป็นสวัสดิการให้แก่กลุ่มนักบิน โดยสายการบินเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด หรือออกค่าใช้จ่ายบางส่วนและ

ให้นักบินสมทบอีกบางส่วน ในบางประเทศสมาคมนักบิน หรือสหภาพนักบินได้ร่วมมือกันจัดประกันภัยในกลุ่มของตนเอง อนึ่งนักบินสามารถซื้อประกันภัยเดี่ยวเพื่อเป็นหลักประกันของตนเอง

ก็ได้ ความคุ้มครองหลักจะเป็นการชดเชยตามทุนประกันภัย กรณีนักบินถูกถอดถอนใบอนุญาตการบินจากการไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ ไม่ว่าจากเหตุความเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม
 

6.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับผู้ให้บริการด้านการบิน
Aviation Premises, Hangarkeepers and Products Liability Insurance
 

ผู้ให้บริการด้านการบิน ได้แก่ ผู้บริหารสนามบิน เจ้าของสนามบิน ผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ความคุ้มครองหลัก จะเป็น

ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลที่สามจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น โดยจะรับผิดชอบตามวงเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในการทำ

ประกันภัย


จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด คงจะเป็นการจุดประกายความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยเครื่องบิน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย จะมีโอกาสได้เสนอการประกันภัยให้แก่ท่านในอนาคตอันใกล้นี้

 
 
 
    ใบคำขอเอาประกันภัยเครื่องบิน (Hull and Liability Insurance Application)
 
   ใบคำขอเอาประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน (Loss of Licence Insurance Application)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy