ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง Employee Bond

7403 Views  | 

Employee Bond

ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง Employee Bond   

     - คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง  

        ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ โดยลูกจ้างในระหว่าง

        ระยะเวลาเอาประกันภัย และในระหว่างระยะเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดระยะเวลาการว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของลูกจ้างนั้น โดยได้มี

        การตรวจพบการกระทำและความเสียหายนั้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายใน 6 เดือนหลังจากนั้นหรือภายใน 6 เดือนหลังจากการจ้างได้สิ้นสุดลง สุดแต่กรณี

       ใดเกิดขึ้นก่อน

     - คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง

        ชดใช้สินไหมทดแทนในนามบุคคลผู้เอาประกันภัยให้แก่นายจ้างเป็นจำนวนไม่เกินกว่าความเสียหายโดยตรง สำหรับความสูญเสียหาความเสียต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่

        เกิดจากการกระทำของบุคคล หรือผู้เอาประกันภัยในทางการที่จ้าง หรือที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง และในสัญญาจ้างระบุให้บุคคลผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหาย

        แก่นายจ้างจากการกระทำนั้น ความรับผิดตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นต้องเกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตการเสี่ยงภัยที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

        แห่งการว่าจ้าง หน้าที่ของบุคคลผู้เอาประกันภัยและเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

    ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง : สำหรับนายจ้าง

            - มีหลักประกันเมื่อเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของลูกจ้าง ทั้งกรณีทุตจริตและทำผิดสัญญาจ้าง

            - ได้รับการชดเชยทันทีไม่ต้องรอดำเนินคดีหรือฟ้องศาล

            - ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากลูกจ้างไม่มีเงินค้ำหรือบุคคลค้ำประกัน

            - สามารถกำหนดวงเงินค้ำประกันที่สูงขึ้นและสอดคล้องตามตำแหน่งและหน้าที่ของลูกจ้าง

      ข้อดีของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง : สำหรับลูกจ้าง

           - ไม่ต้องวิ่งเต้นหาเงินค้ำหรือบุคคลมาค้ำประกันการทำงาน

           - สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก สามารถแจ้งเอาประกันภัยผ่านนายจ้าง

           - ได้รับเบี้ยประกันคืนเมื่อออกจากงานในระหว่างปีที่กรมธรรม์คุ้มครอง

           - เริ่มทำงานได้ทันที

      เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย : บริษัทนายจ้างโดยจะต้องมีลูกจ้าง (ที่จะทำประกันภัย)

     จำนวนขั้นต่ำ 20 คน โดยจะระบุผู้เอาประกันภัย เป็นชื่อ ' นายจ้าง "

       ดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อขอข้อเสนอ

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy