คิงไว บิสซิเนส ซีเคียวร์

6583 Views  | 

คิงไว บิสซิเนส ซีเคียวร์

 คิงไว บิสซิเนส ซีเคียวร์ - ความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม*
1.ไฟไหม้ และความเสียยอื่นๆ
1,000,000 1,000,000 3,000,000 5,000,000 194 บาท / 100,000 ไม่เกิน 30 ล้าน
2.ประกันภัยธุรกิจหยุดชงัก 1,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
2,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
3,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
5,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
3.ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่คุ้มครอง 100,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 /ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
538 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 100,000 บาท
4.ประกันภัยจากการโจรกรรม 100,000 / ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
806 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 50,000 บาท
5.ประกันภัยสำหรับกระจก ไม่คุ้มครอง 100,000 / ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1075 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 50,000 บาท
6.ประกันภัยสำหรับเงิน ไม่คุ้มครอง 100,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
7.ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 100,000 / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1075 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 1ม000,000 บาท
8.การเสียชีวิตของผู้เอาประกัน / คนในครอบครัว ไม่คุ้มครอง 100,000 / คน สูงสุดไม่เกิน 4 คน ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
9.ประกันภัยทดแทนแรงงาน /
  ความรับผิดของนายจ้าง  ต่อ   ลูกจ้าง  
ไม่คุ้มครอง 500,000 / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(จำกัดจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 10 คน)

 
ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร) 3063.- 5600.- 9900.- 13200.- * เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy