ประกันสุขภาพเอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

8864 Views  | 

ประกันสุขภาพเอ็ทน่า บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง* (รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
(Major Medical) 
1,000,0005,000,000

*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป้วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)8,00012,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)16,00024,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล80,000200,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม. และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล10,00025,000
ค่ารถพยาบาล รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)100,000250,000
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)1,8004,500
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ซูพีเรียอัลทิเมท
ประกันอุบัติเหตุส่วน่บุคคล (อ.บ.2)***100,000100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย
 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค2,0002,000
- ผู้ป้วยนอกแบบพลัส2,5003,000
- ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์3,0003,500
ความคุ้มครองสูติกรรม**
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
- การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย30,00030,000
- การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน60,00060,000
- การแท้งบุตร15,00015,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)***
- PA 200200,000
- PA 400400,000
- PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)900,000
 
BEYOND PERSONAL CARE PLAN (Annual)
TABLE OF ANNUAL SUBSCRIPTIONS (INCLUDES TAX AND STAMP DUTY)
ตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับรายบุคคล (รวมภาษี และอากรแสตมป์) อัตราเบี้ยประกันภัยต่อท่าน / ปี 

ผู้ป่วยใน / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL ONLY 

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate 
15 days - 562,48473,272
6 - 1030,24033,804
11 - 1521,97225,944
16 - 2021,58825,908
21 - 2523,22028,020
26 - 3023,14828,056
31 - 3524,74429,652
36 - 4027,48032,820
41 - 4530,64837,836
46 - 5036,57644,760
51 - 5543,53652,896
56 - 6053,32864,008
61 - 6568,71284,300

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค /
HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD CLASSIC 

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate 
15 days - 587,920105,071
6 - 1044,02951,047
11 - 1533,01239,733
16 - 2031,63838,471
21 - 2533,21840,518
26 - 3034,72642,529
31 - 3538,16046,422
36 - 4042,99452,213
41 - 4548,52260,179
46 - 5057,06870,375
51 - 5566,90682,109
56 - 6079,83697,143
61 - 6598,620121,685

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบพลัส / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD PLUS 

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 594,283111,434
6 - 1047,48354,489
11 - 1535,76142,494
16 - 2034,15140,983
21 - 2535,71843,017
26 - 3037,62145,423
31 - 3541,51449,776
36 - 4046,87356,091
41 - 4552,99164,647
46 - 5062,19175,498
51 - 5572,74987,951
56 - 6086,463103,770
61 - 65 106,097129,162

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD DELUXE

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate 
15 days - 5100,646117,796
6 - 1050,92557,942
11 - 1538,52245,254
16 - 2036,66343,496
21 - 2538,21745,517
26 - 3040,51548,318
31 - 3544,86853,130
36 - 4050,75159,970
41 - 4557,45969,116
46 - 5067,31480,621
51 - 5578,59193,794
56 - 6093,090110,397
61 - 65113,574136,639

แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม / OPTIONAL COVER 

สูติกรรม / MATERNITY COVER* 
อายุไม่เกิน 30 ปี / up to 30
ตั้งแต่อายุ 31 ปี ขึ้นไป / 31 and over
12,305
15,981
ประกันอุบัติเหตุ / PERSONAL ACCIDENT COVER (PA)
อายุ (ปี) / Ageวงเงินความคุ้มครอง / Sum insuredชั้นอาชีพ 1 และ 2 / Class 1-2ชั้นอาชีพ 3 และ 4 / Class 3-4
18 - 60200,000422929
 400,0008311,858
 900,0001,858-
61 - 65200,0004961,115
 400,0009912,229
 900,0002,229-
 

BEYOND PERSONAL CARE PLAN (Monthly)

TABLE OF MONTHLY SUBSCRIPTIONS (INCLUDES TAX AND STAMP DUTY)
ตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับรายบุลคล (รวมภาษี และอากรสแตมป์) อัตราเบี้ยประกันภัยต่อท่าน / เดือน

ผู้ป่วยใน / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL ONLY

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 55,2076,106
6 - 102,5202,817
11 - 151,8312,162
16 - 201,7992,159
21 - 251,9352,335
26 - 301,9292,338
31 - 352,0622,471
36 - 402,2902,735
41 - 452,5543,153
46 - 503,0483,730
51 - 553,6284,408
56 - 604,4445,334
61 - 655,7267,025
 

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบคลาสสิค / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD CLASSIC

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 57,3278,756
6 - 103,6694,254
11 - 152,7513,311
16 - 202,6373,206
21 - 252,7683,377
26 - 302,8943,544
31 - 353,1803,869
36 - 403,5834,351
41 - 454,0445,015
46 - 504,7565,865
51 - 555,5766,842
56 - 606,6538,095
61 - 658,21310,140
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบพลัส / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD PLUS

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมต / Ultimate
15 days - 57,8579,286
6 - 103,9574,541
11 - 152,9803,541
16 - 202,8463,415
21 - 252,9773,585
26 - 303,1353,785
31 - 353,4604,148
36 - 403,9064,674
41 - 454,4165,387
46 - 505,1836,292
51 - 556,0627,329
56 - 607,2058,648
61 - 658,84110,764
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ / HOSPITALIZATION AND MAJOR MEDICAL WITH OPD DELUXE

อายุ (ปี) / Ageซูพีเรียร์ / Superiorอัลทิเมท / Ultimate
15 days - 58,3879,186
6 - 104,2444,829
11 - 153,2103,771
16 - 203,0553,625
21 - 253,1853,793
26 - 303,3764,027
31 - 353,7394,428
36 - 404,2294,998
41 - 454,7885,760
46 - 505,6106,718
51 - 556,5497,816
56 - 607,7589,200
61 - 659,46511,387
 

แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม / OPTIONAL COVER

สูติกรรม / MATERNITY COVER *
อายุไม่เกิน 30 ปี / up to 30
ตั้งแต่อายุ 31 ปี ขึ้นไป / 31 and up
1,025
1,332
ประกันอุบัติเหตุ / PERSONAL ACCIDENT COVER (PA)
อายุ (ปี) / Ageวงเงินความคุ้มครอง / Sum insuredชั้นอาชีะ 1 และ 2 / Class 1 - 2ชั้นอาชีพ 3 และ 4 / Class 3 - 4
18 - 60200,0003678
 400,00070155
 900,000155-
61 - 65200,0004293
 400,00083186
 900,000186-
 

หมายเหตุ / REMARKS :

1. อัตราเบี้ยประกันข้างต้นเป็นอัตราที่รวมการจ่ายต่อเดือน ต่อท่าน / The Subscription the monthly amount per person covered.
 
2. การคำนวณอายุ ถือตามวันที่เริ่มกรมธรรม์ / Age is calculated as  the insured's age on the policy effective date.
 
3. การขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติมส่วนสูติกรรม จะสามารถทำได้ต่อเมื่อสามีและภรรยาสมัครเข้ารับประกันสุขภาพพร้อมกัน

    / Maternity cover is only available if a couple join at the same time.

 
4. ความคุ้มครองสูติกรรม ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า / For Maternity Benefits, policy holders must make an advance 

    payment for medical services.

 
 
 
 

ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัย                                                                                                        

เอกสารยืนยันความคุ้มครองเบื้องต้น

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์

  ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

  จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

 
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับ

  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์

  ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท

 
 
 
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy