ประกันภัยอัคคีภัย

6857 Views  | 

ประกันภัยอัคคีภัย

การประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัย (Fire Dwelling / House Policy)  ดาวโหลดโบรชัวร์ Home Smileโทร : 095 - 952 6514
 
ให้ความคุ้มครองถึง “สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)" และ “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งได้ระบุ เอาประกันภัยไว้ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ 
ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้มีดังนี้
 ภัยลมพายุ
 ภัยลูกเห็บ
 ภัยจากควัน
 ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
 ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน หรือการกระทำอันป่าเถื่อนหรือเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำอันมีผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม)
 ภัยต่อเคริ่องไฟฟ้า
 
แผนประกันภัยทรัพย์สินแบบครบวงจร (Package Insurance)

 

เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เอาประกันภัย ทางบริษัทขอเสนอแผนประกันภัยต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครบวงจร ด้วยเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ
โดย ตอนนี้บริษัทเรามีแผนประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยและสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

 
แผนประกันภัยที่อยู่อาศัย
 
ซึ่งประกอบด้วยความคุ้มครองหลักทั้งหมด 4 หมวด โดยมี
 
หมวดที่ 1 : อัคคีภัย 
คุ้มครองไฟไหม้ รวมถึง ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยอื่น ๆ ที่คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมได้
 
หมวดที่ 2 : การประกันภัยโจรกรรม (การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) 
คุ้มครองถึงความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ในหมวดที่ 1 อันมีสาเหตุมาจากการโจรกรรม
 
หมวดที่ 3 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
คุ้มครองถึงความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วย (รวมไปถึงการเสียชีวิต) และ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 
หมวดที่ 4 : การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองถึงการแตกร้าวของกระจก
 
2 แผนประกันภัยสรรพภัยบ้านอยู่อาศัย (Household Package)
ซึ่งประกอบด้วยความคุ้มครองหลักมีทั้งหมด 3 หมวด โดยมี
หมวดที่ 1 : อัคคีภัย

คุ้มครอง ไฟไหม้ รวมถึง ฟ้าผ่า , ภัยระเบิด, ภัยลมพายุ, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยจากยวดยานพาหนะ, ภัยอากาศยาน,ภัยเนื่องจากน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและสมควร เช่น ค่าเช่าที่พักชั่วคราว เป็นต้น

 
หมวดที่ 2 : การประกันภัยโจรกรรม (การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) 
คุ้มครองถึงความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ในหมวดที่ 1 อันมีสาเหตุมาจากการโจรกรรม
 
หมวดที่ 3 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
คุ้มครองถึงความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วย (รวมไปถึงการเสียชีวิต) และ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ( SMEs )
แผนประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม (SMEs Smile Package)ดาวโหลดโบรชัวร์ SMEs Smile
 
ซึ่งประกอบด้วยความคุ้มครองหลักทั้งหมด 6 หมวด โดยมี
หมวดที่ 1 : อัคคีภัย 
คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยอื่น ๆ ที่คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมได
 
หมวดที่ 2 : การประกันการสูญเสียรายได้ (Loss of Income) 
คุ้มครองการสูญเสียรายได้ให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามหมวดที่ 1
 
หมวดที่ 3 : การประกันภัยโจรกรรม (การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) 
คุ้มครองถึงความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ในหมวดที่ 1 อันมีสาเหตุมาจากการโจรกรรม
 
หมวดที่ 4 : การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองถึงการแตกร้าวของกระจก
 
หมวดที่ 5 : การประกันภัยเงิน คุ้มครองถึง
ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย
ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย 
ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
 
หมวดที่ 6 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองถึงความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วย (รวมไปถึงการเสียชีวิต) และ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 

หมายเหตุ : การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกิจซึ่งทางบริษัทได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy