ประกันภัยผู้โดยสารเรือ สำหรับโดยสาร

7756 Views  | 

ประกันภัยผู้โดยสารเรือ สำหรับโดยสาร

 
ประกันภัยผู้โดยสารเรือ สำหรับโดยสาร 

เนื่องจากกฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2535) กำหนดให้เจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่รับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร เกินสิบสองคน เพื่อแสวงกำไร ต้องจัดให้มีการประกันภัย

อุบัติเหตุที่มีผลคุ้มครองผู้โดยสาร ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ดังนั้นเจ้าของเรือที่เข้าเกณฑ์ตามกฎกระทรวงดังกล่าวจึงต้องทำประกันภัย ประโยชน์ที่เจ้าของเรือจะได้รับคือในกรณีที่มีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้น อันเป็นผลมา จากการกระทำของเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ จะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหลาย หากเจ้าของเรือได้มีการทำประกันภัยไว้ก็จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของ

เรือ ในการบรรเทาความเดือดร้อน ทางด้านการเงินที่จะต้องจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสาร จะได้รับความ

คุ้มครองสำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บโดยจำนวนเงินประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองมีดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ และ ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
 - เสียชีวิต คนละ 100,000 บาท
 - ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับตั้งแต่เกิดเหตุ คนละ 100,000 บาท
 - สูญเสียมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง คนละ 100,000 บาท
 - สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า คนละ 100,000 บาท
 - สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง คนละ 100,000 บาท
....- สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง คนละ 100,000 บาท
 - สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ คนละ ุ60,000 บาท
 - สูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า คนละ ุ60,000 บาท
  - สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง คนละ ุ60,000 บาท
 - ค่ารักษาพยาบาล คนละ15,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514

  

สแกนเพิ่มเพื่อน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy