ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)

9905 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซับบ์ประกันภัย (คุ้มครองภัยก่อการร้าย)

ตารางความคุ้มครอง และผลประโยชน์ (แบบ ไม่มี ค่ารักษาพยาบาล)
ความคุ้มครอง  ผลประโยชน์  / ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟัง การพูด 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
ภัยจากการก่อการร้าย 60,000.00 80,000.00 100,000.00 200,000.00
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง -- -- -- --
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 1) 560.00 750.00 930.00 1,860.00
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 2) 820.00 1,090.00 1,360.00 2,720.00
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 3) 1,070.00 1,430.00 1,790.00 --
 ตารางความคุ้มครอง และผลประโยชน์ แบบ  มี ค่ารักษาพยาบาล 
ความคุ้มครอง  ผลประโยชน์/ ทุนประกันภัย  (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟัง การพูด 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 300,000.00 400,000.00 500,000.00 1,000,000.00
ภัยจากการก่อการร้าย 60,000.00 80,000.00 100,000.00 200,000.00
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง 30,000.00 40,000.00 50,000.00 100,000.00
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 1) 1,040.00 1,330.00 1,630.00 3,110.00
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 2) 1,510.00 1,940.00 2,370.00 4,530.00
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (สำหรับขั้นอาชีพที่ 3) 1,980.00 2,550.00 3,120.00 --
 
 คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก (อ.บ.2)
 
  ขั้นอาชีพ 1  หมายถึง  งานปฎิบัติการด้านบริหาร ทำงานภายในสำนักงาน เช่น ผู้บริหาร พนักงานบัญชี/การเงิน เสมียน ครู แพทย์ ทนายความ
 
  ขั้นอาชีพ 2  หมายถึง  ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว งานช่าง ซึ่งใช้เครื่องมือขนาดเบา เช่น Marketing  พนักงานขาย  วิศวกร
                      ช่างซ่อมกุญแจ  เกษตรกร  คนทำสวน  ช่างเขียนแบบ ฯลฯ
 
  ขั้นอาชีพ 3  หมายถึง  งานช่าง กระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรหนัก ทำงานนอกสำนักงานประจำ เช่น ผู้ใช้แรงงาน
                      คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ยาม หรือ รปภ. ฯลฯ
 
 อาชีพยกเว้น  ได้แก่  พนักงานขับรถส่งเอกสาร  คนขับรถ  ทหาร  ตำรวจ  นักกีฬา  คนงานก่อสร้าง
 
 หมายเหตุ - 1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น รวมถึงอากรแสตมป์แล้ว
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy