ประกันอุบัติเหตุผู้สุงอายุ PA Happy 45 Plus

21653 Views  | 

BKI_Happy45Plus

ดาวน์โหลตารางความคุ้มครอง PA Happy 45 Plus

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ300,000500,000700,000900,0001,200,000
เสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกรอบทำร้ายร่างกาย หรือขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์150,000250,000350,000450,000600,000
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ600,0001,000,0001,400,0001,800,0002,400,000
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
หรือการขับขี่รถโดยสารรถจักรยานยนต์
300,000500,000700,000900,0001,200,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเป็นผู้ป่วยใน (PD )
  - คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์100,000100,000200,000200,000300,000
  - คุ้มครองสูงสุดต่ออบัติเหตุ ต่อครั้ง50,00050,000100,000100,000150,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ* (สูงสุดวันไม่เกินวันละ)2,0002,0004,0004,0006,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก* ICU (สูงสุดวันไม่เกินวันละ)4,0004,0008,0008,00012,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี2,5002,5005,0005,0007,500
ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair)10,00010,00010,00010,00010,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากร / คน / ปี
อายุ 45 - 70 ปี4,4005,2007,5008,30011,000
อายุ 71 - 75 ปี5,6006,5009,30010,20013,400
อายุ 76 - 80 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์)6,0007,0009,90010,90014,300
อายุ 81 - 85 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์)7,100810011,30012,40016,100
อายุ 86 - 90 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์)7,900910012,40013,60017,600
อายุ 91 - 95 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์)8,70010,00013,50014,80019,000
อายุ 96 - 100 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์)9,60010,90014,70016,00020,500
เงื่อนไขความคุ้มครอง
 ** ค่าห้องผู้ป่วยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
-ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 45 - 75 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุครบ 100 ปี
-อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ พนักงานรับส่งเอกสาร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทหารและตำรวจที่ยังรับราชการอยู่ และผู้ที่มีลักษณะงาน
 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
-การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
หมายเหตุ
-เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว
-ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อเราโทร : 095 - 952 6514 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy